Etikettarkiv: folkpartiet

3 fall om nätdroger där kunskap inte prioriterats

granskningJag en sån där trist person som tror att kunskap är viktigt för att möta dagens och framtidens utmaningar. Jag tror att det är viktigt med ett bra system för kunskapsinhämtning, och så tycker jag att det är viktigt att försöka memorera och ta till sig kunskap. Och så tycker jag att det är viktigt att belöna och uppmuntra kunskap. Jag vet att det är väldigt osvenskt då vi (t ex aktuellt i debatten om skolan och våra resultat där) snarare verkar tro att kunskap och resultat kommer flygande som stekta sparvar, och om det inte gör det så är det inte så viktigt.

Jag vet inte hur många gånger och i hur många olika sammanhang jag har sagt det. Missbruksområdet, och narkotikaområdet i synnerhet, är alldeles för allvarligt och komplext område för att hanteras utan att ta hänsyn till bästa fakta och vetenskap. Ändå fortsätter såväl debattörer som olika instanser att agera som om det vore en dödssynd att vara uppdaterad på fakta och forskning etc. Det är lite tröttsamt för en sån som mig.

Ett av alla delområden där det är särskilt populärt att inte ha koll är nätdrogsområdet, eller kanske mer korrekt: området med de nya psykoaktiva substanserna. Den senaste tiden har jag förvånats över tre fall, samtliga fall hade kunnat undvikas om individerna hade följt mig och det jag skriver (t ex på min blogg om nätdroger eller Facebook-sidan för boken om nätdroger (se till höger), eller om jag fått ge ut upplaga två av boken Nätdroger & RC-droger).

Fortsätt läsa 3 fall om nätdroger där kunskap inte prioriterats

Birgitta Rydbergs (Fp) återfall, nu om cannabis

Birgitta Rydberg, Folkpartiets landstingsråd i Stockholm, gjorde sig länge känd som en hårdför motståndare mot sprututbyten, trots den tydliga forskning om dess fördelar som finns, och olika internationella expertorgans rekommendationer, sedan skedde någonting och Rydberg har i stället försvarat sprutbytet (t.ex. här i en debatt mot anhörigföreningen AMD, även om hon kallar det för ett försök).

Jag vet inte varför Rydberg svängde i sprutbytesfrågan, kanske för att hon började läsa den forskning som finns på området och slutade att tro och gissa, kanske för att hon insåg att hennes motstånd rimmade illa med Folkpartiets strävan att framstå som ett parti som gillar bildning och kunskap, oavsett vad orsaken var så var det en uppskattad svängning.

Igår hade Birgitta Rydberg en debattartikel i Dagens Samhälle, ett debattsvar på en Stockholmsmoderats debattinlägg där moderaten Daniel Somos försöker ta ett nyanserat grepp på cannabisfrågan. Det är bra att fler och fler politiker börjar debattera cannabisfrågan, för i stort sett varje vecka dyker det upp någon artikel i media om hur cannabisanvändningen ökar, och då i synnerhet bland unga. Om den utvecklingen kan sägas mycket, men framför allt måste vi få fler politiker som på allvar börjar diskutera droger och missbruk, missbruket i Sverige berör över 1 miljon människor och är en allt för stor fråga för att negligeras som politiker gjort hittills.

Fortsätt läsa Birgitta Rydbergs (Fp) återfall, nu om cannabis

FP (och S): Familjeklassa nätdroger!

På den Socialdemokratiska kongressen i Göteborg för ett par veckor sedan beslutade man bl a att verka för en familjeklassning av nätdroger. Idag uttalar sig Folkpartiet i SvD och lanserar ett vallöfte för alliansen: ”tuffare tag mot nätdroger”.

Politikerna är missnöjda med nuvarande lagstiftning som i princip innebär att tull och polis kan omhänderta alla substanser de misstänker är eller kommer att bli narkotikaklassade, och de kan begära hos åklagare att substansen förstörs efter utredning hos SKL. Det möjliggör rätt långtgående maktbefogenheter för myndigheterna inom ramen för kampen mot drogerna, och då i synnerhet nätdrogerna.

I kampen mot ”sinnesförändrande substanser” kan man därför säga att Sverige har världens tuffaste lagstiftning. Men som sagt var, utvecklingen inom nätdrogsområdet gör att politikerna inte tycker att detta är tillräckligt. Fast jag tycker att det finns skäl att ställa frågan om inte förslagen i stället innebär än mer kontraproduktivt arbete inom ”kampen mot drogerna”.

Fortsätt läsa FP (och S): Familjeklassa nätdroger!

Folkpartiets narkotikapolitik

Folkpartiet har igår presenterat ett nytt partiprogram. I det finns det några punkter som berör drogpolitik. FP skriver i avsnittet om välstånd följande:

”Sve­rige ska ha en restrik­tiv alko­hol­po­li­tik. Sär­skilt vik­tigt för att minska alko­ho­lens ska­de­verk­ningar är att ung­do­mar skju­ter upp sin alko­hol­de­but, att hög­kon­su­men­ter i risk­zo­nen nås av insat­ser och att den totala alko­hol­kon­sum­tio­nen hålls nere, bland annat genom en hög alko­holskatt. System­bo­la­gets detalj­han­delsmo­no­pol ska behål­las. I EU ska hän­sy­nen till folk­häl­san väga tyngre än jordbruksintressen.

Den som blir bero­ende av dro­ger i någon form för­lo­rar sin fri­het. Noll­to­le­rans ska råda mot nar­ko­tika i alla led av han­te­ringen. För att avhålla från nar­ko­ti­ka­de­but ska använd­ning vara kri­mi­na­li­se­rad. De brotts­be­käm­pande insat­serna ska kon­cen­tre­ras sär­skilt mot de kri­mi­nella som pro­fi­te­rar på miss­bru­ket genom till­verk­ning, smugg­ling och försäljning.

En nära sam­ver­kan mel­lan polis, soci­al­tjänst och miss­bruks­vård är vik­tig för att per­so­ner som ham­nat i miss­bruk ska erbju­das hjälp. Ide­ella orga­ni­sa­tio­ner står för en vik­tig del av stödin­sat­serna till per­so­ner med bero­en­de­pro­blem och ska få stöd av det all­männa för detta.

Miss­bruks­vår­den ska vara veten­skap­ligt grun­dad. Miss­bruks­vår­den ska i största möj­liga mån minska det mänsk­liga lidan­det genom exem­pel­vis sub­sti­tu­tions­be­hand­ling och sprut­ut­by­tes­pro­gram som kom­bi­ne­ras med reha­bi­li­te­ring. Att stärka den enskil­des moti­va­tion för att själv bryta miss­bru­ket är avgö­rande för fram­gång. Tvångs­åt­gär­der ska före­komma om det krävs för att rädda människoliv.”

Fortsätt läsa Folkpartiets narkotikapolitik

Folkpartiet osakligt om sprututbyte

Ett antal folkpartipolitiker går i dagens DN Debatt till försvar för den politik som motsätter sig sprututbytesprogram. Man gör det genom att hävda en rad osakliga faktorer.

Dels påstår FP-politikerna att det finns ingen saklig grund för att sprututbytesprogram har någon effekt. Om det finns en rad vetenskapliga artiklar tillgängliga, googla. För den som inte orkar det rekommenderar jag en artikel skriven av forskaren Bengt Svensson som tydligt redogör för vetenskap i frågan. Den artikeln förklarar också de metodologiska problemen med forskning av det slag som nu diskuteras. Intresserade tar med fördel del av den genomgången i Svenssons artikel.

Fortsätt läsa Folkpartiet osakligt om sprututbyte

Ungas brott och straff

Det verkar finnas en tendens i samhället att allt fler unga begår brott och att åldersgränsen för debuten smyger sig aningen lägre. Åtminstone är det vad Folkpartiet och dess rättspolitiska talesman Johan Pehrson påstår i en debattartikel i DN idag. Folkpartiets lösning på problematiken är att införa fler tvångsåtgärder som polis och socialtjänst kan ta till, i kombination med att skolorna ska få veta att en ungdom begår brott. Föräldrarna ska också göras ekonomiskt ansvariga för de brott som barnen begår. Till sist vill även Folkpartiet utöka insatserna från beroendevården.

Fortsätt läsa Ungas brott och straff

Förhållningssätt och beroendeutveckling

Gårdagens SvD rapporterade om att antalet unga personer som vårdas på sjukhus för alkohol- och narkotika missbruk/beroende når nya höjder.

Tidigare har det låtit från den politiska propagandaapparaten att missbruket bland unga minskar, tvärtemot vad många kliniker konstaterat när jag lyssnat på dem, men i år har rapporterna kommit allt tätare att den tidigare officiella bilden inte stämmer. Och Aftonbladet gör ett illustrativt nedslag i en del av ungdomsvärlden, den segregerade ungdomsvärlden i Göteborg, där dels en ung kille utanför samhället uttrycker sitt ogillade av samhället, myndigheter och särskilt poliser, och en annan ungdoms berättelse får avsluta artikeln med orden ”personen är avliden”. Strax före att socialtjänsten i deras papper konstaterat i deras papper att han

verkar bära på tunga saker inombords

Fortsätt läsa Förhållningssätt och beroendeutveckling