• magnus.callmyr@gmail.com

Granskning av miljonrullningen till RFHL – del 1

Granskning av miljonrullningen till RFHL – del 1HEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


Jag har skrivit om även detta ämne några gånger, men upprepning kan behövas, tex här om fd Folkhälsoinstitutet och här om RFHL. Det handlar om vad som händer med våra skattepengar inom det sociala området, och vad gör egentligen de organisationer som säger sig verka inom den del av socialpolitiken som rör drog- och beroendefrågor.

För 2017 delades 31 426 000 skattekronor ut åt organisationer inom alkohol- och drogområdet, vilket sköts av Socialstyrelsen. Mest fick en kristen organisation som gör ett bra arbete inom socialt arbete, Hela människan, med 4 750 000 kr, därefter IOGT-NTO med 3 600 000 kr och på tredje plats Motormännens helnykterhetsförbund med 3 100 000 kr. Därefter kom RFHL med 2 400 000 kr, RFHL granskade jag som sagt var förra året och så dök de upp igen i sommarens granskning av en märklig organisation kallas Harmreduction.nu.

Jag har dåliga erfarenheter av RFHL, och då menar jag inte turerna med mobbning och diskriminering (som tyvärr aldrig prövades riktigt, det de skriver innebär att de inte vågar sig på en rättsprocess, inte något ställningstagande om själva diskrimineringen i sig eftersom ett av mina bevis, från Arbetsförmedlingen, egentligen talar för sig självt även om DO inte vågade gå till domstol på det), utan i stället av vad de gör med de miljoner de får från Socialstyrelsen och andra ställen, som t. ex. Allmänna Arvsfonden. RFHL behöver granskas igen och igen, åtminstone till de får till en seriös organisation som på riktigt driver de frågor de påstår sig driva. Så här kommer en granskning av några av de miljonbelopp RFHL erhållit för 2016. Jag börjar med Socialstyrelsens bidrag på 2,1 Mkr.

Jag blev förvånad när RFHL för 2017 fick tillbaka det bidrag de hade innan förra året, kanske berodde det mer på att Svenska Brukarföreningen blev av med sitt efter oegentligheter än att Socialstyrelsen anser att de gör ett bra jobb. Det finns nämligen ett regelverk för vilka organisationer som kan få statsbidraget. En par av punkterna handlar om att organisationen måste respektera demokratin samt inte ägna sig åt diskriminering. Jag tillkännagjorde aldrig RFHL:s diskriminering av mig för Socialstyrelsen. Men däremot lämnade RFHL:s internrevisor förra året in en avskedsansökan som sändes för kännedom till Socialstyrelsen i april, dvs i god tid före beslutet om statsbidrag.

Internrevisorn skriver i den:

Det mest allvarliga är inte att han inte kunnat granska räkenskaperna, det finns det externa revisorer som gör, utan att han inte kunnat granska att förbundets verksamhet följer kongressbesluten. Det som internrevisorn uppger är en extremt allvarlig kritik mot interndemokratin, och givet reglerna för statsbidrag förvånar det mig att RFHL t o m fick höjt statsbidrag. Jag ställde därför följande fråga till Socialstyrelsens ansvarige tjänsteman Peter Redving.

I förordningen 2011:1062 står det under §3 om förutsättningar för statsbidrag, p 4. ”har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad” resp p 6. ”i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”, givet den kritik som framfördes av förbundets internrevisor Hans Johansson i ett brev till Socialstyrelsen daterat 20160427 där denne uppger att han inte kan bevilja RFHL:s förbundsstyrelse ansvarsfrihet för 2015 då förbundets stadgar om interndemokrati inte har följs, hur har Socialstyrelsen hanterat denna information i samband med beviljandet av statsbidrag inför 2016 givet vad förordningen stipulerar? På vilket sätt bryter inte RFHL mot förordningens förutsättningar och skrivningar om demokrati när internrevisorn ger uppgift om att förbundet bryter mot de egna stadgarna om interndemokrati?

Redving svarar:

Socialstyrelsen fann, utifrån organisationens svar, att det vid denna tidpunkt inte fanns någon anledning att utreda ärendet vidare om inget nytt tillkom som skulle föranleda en annan bedömning varmed ärendet avslutades.”

Det svar som Peter Redving hänvisar till är att RFHL svarade:

RFHL:s svar stämmer dock inte eftersom det i stadgarna står:

Mom. 3 Kongressen skall välja en föreningsrevisor med personlig suppleant för att granska att riksförbundet och styrelsen arbetar i linje med av kongressen fattade beslut. Därtill skall en kvalificerad revisor utses av förbundsstyrelsen för granskning av riksförbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning.”.

Dessa stadgar har Socialstyrelsen tillgängligt, och därför blir Peter Redvings uppfattning att det inte fanns anledning att utreda brotten mot statsbidragsförordningen vidare oerhört märklig och anmärkningsvärd. Det är ju tydligt att RFHL:s nuvarande styrelse bryter mot förbundets stadgar om interndemokrati och därmed även mot förordningen om statsbidrag.

Men, det är inte bara där som RFHL brister. I den granskning jag inledde i somras framkommer även andra märkliga uppgifter. I förordningen för statsbidragen står det att

”En organisation som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska senast den 30 april året efter bidragsåret till Socialstyrelsen lämna en årlig redovisning av hur medlen har använts. Redovisningen ska göras på en blankett som överensstämmer med det formulär som Socialstyrelsen fastställer. (…)
Redovisningen ska innehålla
1. en ekonomisk redovisning och redogörelse för vad medlen använts till,
2. en redogörelse för de resultat som har uppnåtts och som antas kunna uppnås och hur de förhåller sig till det mål som bidraget beviljats för och det syfte som anges i 2 §,
3. uppgift om antalet medlemmar i organisationen, samt
4. övriga uppgifter och handlingar som Socialstyrelsen begär.”

När jag i somras påbörjade den här granskningen hade vare sig blanketten eller begärda handlingar kommit in från RFHL.  De hade enbart skickat in en ”verksamhetsberättelse”, inte nödvändig men som ändå i och för sig var intressant att läsa och användbar i granskningen av Harmreduction.nu. I fredags i förra veckan hade fortfarande inte alla dokument kommit in till Socialstyrelsens registrator, denne anger att Balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt granskningsintyg fortfarande saknas. Det är ca 4 månader efter vad förordningen kräver… En sådan nonchalans inför regelverket för statsbidrag med skattepengar är även den anmärkningsvärd. Dock hade svarsformuläret kommit in.

Det finns ett par uppgifter i dessa dokument som är intressanta. Jag börjar med verksamhetsberättelsen.

Efter några inledande stycken om den turbulens som varit i förbundet det senaste året med bland annat flera avhoppade medlemsföreningar (se mer nedan) tar RFHL upp att de är aktiva i det ”intressepolitiska arbetet”, dvs tar tillvara medlemmarnas intressen och påverkar politiken på aktuella områden och utövar ”brukarinflytande”. De skriver:

Det låter ju bra, inte minst med ”stor framgång”.  Men frågan är hur det är med den saken. Den första organisation som nämns är Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning.

Att RFHL tar upp ”ANDT-strategin” i detta sammanhang, som är något som regering och riksdag arbetar med är märkligt eftersom CAN inte i sig/direkt har något med den att göra. Det är åtminstone den strategin som man brukar syfta på om den nämns på det allmänna sätt som den görs ovan. För säkerhets skull frågade jag CAN:s kommunikationschef Anna Raninen om de hade en egen ANDT-strategi som RFHL syftade på. Det hade de inte var svaret. Sedan frågade jag även hur RFHL ”bidrar med brukarperspektiv” märkts och yttrat sig. Den frågan kunde inte Anna Raninen svara på, så förmodligen inte alls får man ju anta…

En annan organisation som RFHL:s förbundsordförande Inger Forsgren brukar tala mycket om är Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. RFHL skriver:

När jag tar kontakt med myndigheten svarar de att ”Inger Forsgren deltog i en referensgrupp i det projekt som resulterade i rapport 2016:2 ”Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?”. På de referensgruppsmötena fördes inte protokoll.  Utöver referensgruppen, är hon också en del av myndighetens patient- och brukarråd.”

Så det verkar som att det enda som finns kvar är brukarrådet men att referensgruppen har slutat sitt arbete i och med rapportens färdigställande (min fetning ovan). Det senare verkar RFHL och Inger Forsgren ha missat, eller så försöker de få det att låta som att det är mer än vad det är.

Jag har läst igenom de brukarrådsprotokoll som finns för 2016. Av protokollen framgår följande:

25/2 2016 – Ej närvarande
31/5 2016 – Ej närvarande
20/9 2016 – Ej närvarande
25/10 2016 – Inger Forsgren närvarande vid 2 av 8 punkter på dagordningen. Hon är omnämnd på punkten ”Övriga frågor”: ”Inger Forsgren informerade om att regeringen lagt ned Delegationen för brukarinflytande i sociala utvecklingsfrågor på socialdepartementet”.
6/12 2016 – Inger Forsgren är närvarande men nämns ej i protokollet som aktiv på mötet.

Nästa intressanta representation som nämns är Statens Institutionsstyrelses (ansvarig för tvångsvård inom bl a LVM och LVU) brukarråd. RFHL skriver:

2016 var det dock sådär med ”huvudsysslan” att bidra med brukarperspektiv enligt protokollen:

Statens Institutionsstyrelses brukarråd:
18/2 2016 – Ej närvarande
18/5 2016 – Ej närvarande
17/11 2016 – Ej närvarande

Och myndigheten Socialstyrelsen har förutom uppgiften att dela ut statsbidrag en hel del med beroendeområdet att göra. De har dessutom ett råd för missbruks- och beroendefrågor.  RFHL skriver:

Dock stämmer det inte att Qrut var riksförbundets projekt när de deltog i rådet, Qrut var då en del av lokalföreningen i Stockholm (den största lokalföreningen som hoppade av under 2016 och i samband med det övergick Qrut till riksförbundet). Antonny Illes har dock enligt Socialstyrelsens protokoll inte deltagit i några sammanträden.

I övrigt ser närvaron vid Socialstyrelsens brukarråd ut så här:
10/3 2016 – Inger Forsgren är närvarande men nämns ej i SoS protokoll som aktiv på mötet.
9/6 2016 – Ej närvarande
13/10 2016 – Johan Wihlborg nämns som närvarande för RFHL men är inte upptagen bland anställd personal/funktionär inom RFHL, nämns ej heller i protokollet som aktiv.

För att skriva så stora ord i verksamhetsberättelsen om att ”representera” och föra fram ”brukarperspektiv” är det ytterst märkligt att när jag granskar hur det ser ut i verkligen är det mer frånvaro än närvaro. Särskilt mycket representation får inte skattebetalarna för de miljoner som Socialstyrelsen betalar ut.

Avsnittet om RFHL:s webbsatsning är också mycket intressant att läsa. En relativt stor del av min anställning vid RFHL under 2015 gick åt till att göra om hemsidan och närvaron på sociala medier. Hemsidan var i stort sett helt klar i slutet av november 2015, därför är det intressant att läsa vad RFHL skriver om det i verksamhetsberättelsen för 2016:

Vad det gäller texterna på hemsidan måste jag klargöra att jag skrivit de flesta fasta texterna, en text jag inte skrivit är texten ”Avkriminalisera missbrukaren”. Jag skulle aldrig skriva en sådan text som ansvarig för kommunikationen för en organisation som säger sig verka inom det sociala området, den texten är full med stigmaord som ”missbrukare” o dyl.

Sedan kan jag konstatera att det är stor skillnad på ”opinionsbildande verksamhet”, vilket aktiviteten på hemsidan kan illustrera (jag blev sjukskriven från 22/12 2015) :

Så precis som aktiviteten i olika brukarråd är det dåligt med opinionsbildning på hemsidan, och detsamma gäller påverkansarbete i debattartiklar mm. Vad gör de egentligen för alla pengarna, förutom betalar löner till sig själva? 

En av de få inläggen som dock producerades under 2016 handlar om uteslutning av RFHL Stockholm. Huruvida det var uteslutning eller om RFHL Stockholm lämnade på eget bevåg verkar de lärde tvista om… Klart är att flera medlemsföreningar lämnade RFHL-förbundet under 2016, vilket kan ge en fingervisning om vad som är korrekt. RFHL skriver i verksamhetsberättelsen att RFHL Båstad och RFHL Sandviken gått ur på ”eget bevåg” (relativt få medlemmar). Vad som inte nämns är att även lokalföreningen i Västervik hoppat av, precis som före det även QvinnoQulan i Gävle. Båda de senare med lite större medlemsantal med ”RFHL-mått” mätt.

Så långt verksamhetsberättelsen. Denna granskning fortsätter i del 2 ”inom kort”.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande