Granskning av RFHL och hur 2,4 Mkr av skattemedel använts

granskningFör fyra år sedan gjorde jag en granskning av vad våra skattepengar som dåvarande FHI (nuvarande Folkhälsomyndigheten) fördelade gick till.

När jag arbetade på RFHL:s riksförbund såg jag en vad jag tyckte var märklig användning av de skattemedel som RFHL får, så därför är det dags för en liten granskning av RFHL. Det jag granskar är riksförbundets övergripande verksamhet, vilket är något annat än de olika lokalföreningarna som finns ute i landet.

Ironin i att RFHL som är föremål för DO:s granskning pga diskriminering skriver på Facebook-sidan om just diskriminering.
Foto: Faksimil från del av RFHL:s hemsida (märkligt nog har jag 45 FB-vänner som gillar RFHL på FB)

RFHL tilldelades 2 400 000 kr i bidrag från Socialstyrelsen för år 2015. Därtill fick RFHL ytterligare ca 1 miljon kr för olika projekt, bland annat från Allmänna Arvsfonden. Totalt hade förbundet vid senaste årsskiftet 1 460 medlemmar, därefter har den största lokalföreningen RFHL Stockholm lämnat förbundet och så har även en handfull mindre föreningar gjort.

På det övergripande förbundet/förbundskansliet finns, förutom en del projektkostnader för Arvsfondens projekt, kostnader för driften av förbundet och kansliet. Det är dels sedvanliga kostnader för ett kansli och dels personalkostnader, t ex för kanslichef (Antonny Illes), organisationssekreterare (jag 150801 och året ut), kansliassistent, och ordförande (Inger Forsgren), samt kostnader för förbundsstyrelsen.

 

RFHLrr2015del1
Denna bild redovisar intäkter och en del kostnader, dels tryckning av förbundets tidning Oberoende, dels bidrag till en del av lokalföreningarna och dels ”verksamhetskostnad” på 119 000 kr.

Det blir intressant när man sedan studerar andra verksamhetskostnader.

RFHLrr2015del2

RFHLrr2015del3

Några kostnader sticker ut. Resekostnaderna ligger på 208 000 (2014 uppgick dem till 112 000) och logikostnaderna på 131 000. En del av det är att hänföra till att det 2015 var förbundskongress inom RFHL, en kongress som hölls på förbundets ”kursgård”/hyreshus i Riddarhyttan (som i sig verkar kosta 60-70 000 kr). Kostnaden för kongressen  var 82 000 kr plus arvoden på 27 000 för deltagarna. För ett förbund med inte ens 1500 medlemmar är det mycket höga kostnader för en kongress…

En sak som jag reagerade på som anställd var representationen. Man kan ju fråga sig vilken representation en skattefinansierad brukarorganisation behöver, och framför allt till en summa av knappt 25 000 kr. Det blir många bjudluncher det.

Jag fick ingen mobiltelefon som anställd, men förbundsordförande Forsgren och kanslichef Illes hade det och använde dem flitigt. Kostnaden för mobiltelefonerna uppgick 2015 till 25 000, och vanlig telefoni kostade drygt 11 000. Än högre är förbundets ”datakommunikationskostnader”,  91 000. Denna hemsida, som har mer trafik än RFHL:s hemsida, kostar mig ca 450 kr per år, en dyrare lösning som jag funderat på skulle kosta ca 1000-1500 kr per år (samma IT-lösning som jag också föreslog för RFHL).

Förbundskansliet verkar gilla att läsa (inte för att jag såg någon som läste, eller ens inköp av böcker att recensera i tidningen Oberoende (många förlag skickade böcker att recensera i tidningen – inte för att det gjordes men ändå)), år 2015 spenderades 51 000 på tidningar och facklitteratur. Undrar vilka det var, 2014 kostade motsvarande 1 500 kr. I samma nivå låg ”konsultarvoden” som RFHL med 1460 medlemmar tydligen behövde – 53 000 förra året (utgiften fanns inte 2014). Det sägs att den som tog över min roll i januari i år och min företrädares roll som chefredaktör för Oberoende förra sommaren avlönas som konsult så det kanske är ersättning till Britt-Inger Hedström Lundqvist som avses. Själv kostade jag strax under 4000 kr per månad för förbundet.

Jag hade en lön på 20 200 kr och så fick RFHL lönebidragsersättningar för min lön, kvar blev något på 3900 kr per månad (inklusive sociala avgifter). Och på tal om lön. Förbundets lönekostnader förra året uppgick till 1 852 000 kr, plus 660 000 i sociala avgifter. Det är inte dåligt för ett litet kansli på en handfull människor inkl en förbundsordförande.  Och så har någon individ fått en pensionsförsäkring på 80 000 kr. 200 000 betalades ut i ”arvoden”, till förbundsstyrelsen (exkl ordförande) får man anta. Därtill kostade personalen 47 000. De skattefinansierade lönebidragen/Arbetsförmedlingen betalade tillbaka 781 000 av lönekostnaderna. De totala lönekostnaderna inkl arvoden för 2014 (med mer verksamhet än 2015) var 775 000 kr plus 527 000 i sociala avgifter.

Så med all denna pengarullning förstår jag att RFHLs ledning angav att de var tvungna att säga upp mig för att spara ca 3 900 kr per månad. Mitt fackförbund (DIK/SACO) trodde på det. Själv gör jag ju inte det utan tror att det ligger annat bakom, diskriminering t ex. Bara genom att byta IT-leverantör kan de ju spara in ca dubbla min lönekostnad.

Nåväl. Det om siffror och skattemedel. När man 2014 ansökte hos Socialstyrelsen om bidrag för 2015 angavs att huvudmålet var:

”RFHLs vision är: Ett samhälle utan social diskriminering. RFHL målparagraf är: Ett jämlikt och rättvist samhälle utgör grunden för att uppnå RFHLs huvudmål:
Ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel och utan social utslagning.
Därför verkar RFHL för de social rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla invånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete.. En viktig del i RFHLs arbete för att stärka de sociala rättigheterna är att på olika sätt stötta utsatta gruppers organisering och att motverka utanförskap.”

Därtill specificerades ett antal delmål. De var:

”1. Ett samhälle utan social diskriminering.
2. Konkret stöd genom socialt rättighetsarbete till våra medlemsgrupper.
3. Stärka organisationens inre arbete och demokratiska utveckling”

Dessa hade i sin tur ett antal underliggande delmål. Förbundet redovisar i maj i år hur de använt de miljoner de fått av våra skattemedel. En övergripande fråga är, ”Har ni sett några förändringar när det gäller de problem eller behov som verksamheten syftade till att åtgärda?”.

RFHL svarar då:

rfhlsvar1

Uppenbarligen menar RFHL att förutom jobbskatteavdrag för de som jobbar så har flyktingmottagandet har lett till att deras målgrupp fått det relativt sett sämre, och som det måste förstås (svenskan är ju inte den bästa i texten ovan) RFHLs målgrupp får mindre stöd och svårare att få jobb. Att ställa utsatta individer mot varandra på detta generaliserade sätt och peka ut flyktingar som orsak till att målgruppen fått det sämre är vad jag skulle säga milt sagt inte i linje med den ideologi som jag uppfattat att RFHL stått för tidigare.

RFHL ser även problem med att ”man ofta ger narkomaner ADHD-medicin trots att de kanske har en Asperger eller annan NPF-diagnos”. Med det måste förstås att RFHL menar att dessa ”narkomaner” inte har en ADHD-diagnos. Och RFHL anser sig veta att ”ADHD-mediciner har i dessa fall ingen dokumenterat bevisad effekt” trots att en sökning bland vetenskapliga artiklar med Google Scholar och t ex autism/asperger och t ex metylfenidat ger som resultat ett antal vetenskapliga studier där det just visas att det kan finnas bevisat effekt. Men RFHL anser sig alltså veta bättre än de forskare som gjort dessa studier. Dessutom anser man att individer som har t ex Asperger-diagnos behöver ”psykologsamtal”. Det hade varit bra om RFHL hade konkretiserat vad de menar med det och varför det vore bättre, en så slarvig och generaliserande formulering som ovanstående gör mig orolig för vad RFHL sprider för bild av NPF-problematik.

RFHL anger sin målgrupp till:

rfhlsvar2

Och när förbundet ska ange vad man gjort som haft störst inverkan för målgruppen svarar RFHL:

rfhlsvar3

Intressant att notera då är att RFHL inte lämnade in något remissvar på Socialstyrelsens remissförfrågan om dessa nya föreskrifter och jag betvivlar att det är RFHL som fått till de positiva förändringar som skett i samband med de nya föreskrifterna.

RFHL hade som huvudmål ”Ett samhälle utan social diskriminering. RFHL målparagraf är: Ett jämlikt och rättvist samhälle utgör grunden för att uppnå RFHLs huvudmål:
Ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel och utan social utslagning.
Därför verkar RFHL för de social rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla invånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete.. En viktig del i RFHLs arbete för att stärka de sociala rättigheterna är att på olika sätt stötta utsatta gruppers organisering och att motverka utanförskap.”

När man ska redovisa  svarar RFHL att det mest effektiva de gjort för att nå detta mål var att på något odefinierat sätt ha ”stärkt lokalavdelningar” (det är väl därför flera lokalavdelningar hoppat av, för att de varit så nöjda med stödet från förbundet) samt fått till ett större engagemang för skrivande i en tidning:

rfhlsvar5

Tillåt mig vara skeptisk till även denna del av resultatredovisningen…

I förutsättningarna för detta statsbidrag anges att en del av det är att organisationen ”har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad”.  I RFHL:s stadgar står att

”Kongressen skall välja en föreningsrevisor med personlig suppleant för att granska att riksförbundet och styrelsen arbetar i linje med av kongressen fattade beslut.”

Därför är det intressant att bland det material som finns hos Socialstyrelsen för RFHL i år har denne föreningsrevisor skrivit följande:

rfhlrevisor

Och än mer intressant är hur förbundets ledning har svarat till Socialstyrelsen om detta revisorsintyg:

rfhlrevisorsvar

Därmed blir det ju uppenbart att RFHLs ledning inte följer skrivningarna i regeringens förordning om statsbidrag. Och i förordningen finns det även ett förbud mot diskriminering, därför är det också intressant att DO just nu genomför en tillsyn av RFHL med anledning av min anmälan om diskriminering under den tid jag var anställd inom RFHL.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *