EUs rapport om läget o trender för narkotika

EU har idag publicerat en rapport om läget för den europeiska narkotikamarknaden, vilket bl a SvT rapporterat om. EU skriver i sammanfattningen:

”De viktigaste slutsatserna i EMCDDA:s nya analys av narkotikasituationen i Europa pekar mot en situation där långsiktiga mönster och trender kvarstår samtidigt som nya användningsmönster och åtgärder utvecklas. Globala faktorers betydelse för drogförsäljning och policydiskussioner framgår klart av årets analys, medan både användningsmönster och kampen mot problemen på lokal nivå finns i förgrunden för nya trender.”

Att trenderna består är inte något positivt, det innebär fortsatta problem.

I rapporten lyfter EUr fram några intressanta punkter som jag försöker sammanfatta genom att lyfta ut några citat inom områdena allmänt, några utvalda drogkategorier, dödsfall och så några kommentarer för Sveriges del.

Allmänt

EU spekulerar även kring om näthandeln kan bli ett ”viktigt område” (hallå, vilken insnöad ”expert” har skrivit detta stycke???): ”Med tanke på att konsumentaktiviteten inom de flesta andra områden flyttar från fysiska marknadsplatser till webbaserade marknadsplatser kan webbförsäljningen av narkotika bli ett viktigt område för vår framtida övervakningsverksamhet. Detta kommer troligen även att bli en utmaning för narkotikapolitiken eftersom utvecklingen kan ske snabbt, exempelvis genom lansering av nya marknadsplatser och kryptovalutor”.

Det är typ 10-15 år för sent, men bättre sent än aldrig…

EU är dock ärliga i sin självkritik kring nätdroger/NPS: ” Oron både hos allmänhetens och de politiska beslutsfattarna över användningen av nya psykoaktiva substanser har ökat påtagligt på kort tid. Varken vår förståelse av användningens omfattning eller de relaterade skadorna har dock hållit jämna steg med utvecklingen”.

Det verkar som att myndigheter och politiker inte är särskilt intresserad av en förståelse, det är åtminstone min privata slutsats efter att ha ”arbetat” med dessa NPS-droger sedan 2010.

Rent allmänt konstaterar EU: ”Årets insamling av data gav belägg för en utveckling som på kort och lite längre sikt innebär att alla de vanligaste drogerna i Europa blir renare och kraftfullare. Skälen till detta är sannolikt komplexa men verkar innefatta både teknisk innovation och marknadskonkurrens”.

Några utvalda drogkategorier

EU inleder rapporten med att kommentera situationen för cannabis och nämner försöken i USA och Latinamerika. För Europas del noterar man: ”Cannabis ligger bakom 80 procent av narkotikabeslagen och användning eller innehav av cannabis för eget bruk utgör över 60 procent av alla rapporterade narkotikabrott i Europa. (…) Nya data visar också cannabis ökande betydelse inom narkotikavården i Europa, med ökad efterfrågan på behandling för cannabisrelaterade problem.”

Givet den relativt låga skadebild som cannabis har är det anmärkningsvärt att så stor andel av rättsväsendets resurser går åt till att lagföra individer som innehar cannabis för eget bruk. De resurserna borde kunna användas mer effektivt mot andra mer skadliga substanser, inte minst de som orsakar den höga dödligheten och den oroväckande utvecklingen för heroin (se nedan). Kanske EU få draghjälp av situationen i USA och Latinamerika beroende på vad forskningen kommer att komma fram till att dessa försök resulterar i.

Vad det gäller cannabis skriver EU: ”Ett antal länder har tillräckliga undersökningsuppgifter för att det ska gå att göra en statistisk analys av de långsiktiga trenderna från det senaste årets cannabisanvändning bland unga vuxna (15–34 år). Från befolkningsundersökningar för Tyskland, Spanien och Storbritannien rapporteras en sjunkande eller stabil prevalens av cannabisanvändningen under de senaste tio åren. Däremot kan en ökande prevalens observeras för Bulgarien, Frankrike och tre av de nordiska länderna (Danmark, Finland och Sverige). Dessutom rapporterade Norge en ökning till en ny högstanivå på 12 procent från sin senaste undersökning, men de aktuella tidsserierna räcker inte för en statistisk analys av trender.”

”Av de länder som har genomfört undersökningar sedan 2012 rapporterade fyra lägre uppskattningar, två var stabila och åtta rapporterade högre uppskattningar än i föregående jämförbara undersökning”.

Att cannabisanvändningen fortsätter uppåt i Sverige är ju en ”nyhet” som konstaterats under ett antal år.

Det här är viktigt att komma ihåg, när man lyssnar på vissa aktörer verkar det som att alla cannabisanvändare har en problematisk användning (vanligtvis brukar siffran anges till 9% av de som använder cannabis). Och EU skriver:”En minoritet av dem som använder cannabis är storkonsumenter. Daglig eller nästan daglig användning av cannabis definieras som användning under 20 eller flera dagar den senaste månaden. Utifrån undersökningar bland den allmänna befolkningen uppskattas det att nästan en procent av alla vuxna europeiska invånare använder cannabis nästan dagligen. Omkring tre fjärdedelar av dessa är mellan 15 och 34 år, och över tre fjärdedelar är män. Daglig cannabisanvändning är sällsynt i den allmänna befolkningen, men bland de nästan tre procent av alla vuxna (15–64 år) som hade använt cannabis under den senaste månaden använde ungefär en fjärdedel cannabis dagligen eller nästan dagligen. Andelen varierar kraftigt mellan olika länder (se figur 2.2). I länder som har gjort tillräckligt många undersökningar för att det ska gå att urskilja trender har andelen vuxna som använder cannabis dagligen eller nästan dagligen varit stabil under de senaste tio åren.”

Vad det gäller amfetamin skriver EU:

”Amfetamin och metamfetamin, två närbesläktade stimulerande medel, används båda i Europa, men amfetaminanvändning är betydligt vanligare. Användningen av metamfetamin har historiskt sett varit begränsad till Tjeckien och på senare tid Slovakien, men nu finns det tecken på en ökande användning i andra länder (…)  Tillgängliga data tyder på att situationen i de flesta europeiska länder har varit relativt stabil från 2000 och framåt när det gäller trender för användningen. Undantag är Spanien och Storbritannien, där en statistiskt signifikant minskning av utbredningen sedan 2000 observeras. ”

För ecstasy/MDMA skriver EU  ”Av de länder som har genomfört nya undersökningar sedan 2012 skiljer sig resultaten: sex rapporterade lägre förekomst av utbredningen och sju högre förekomst än i föregående jämförbara undersökning”

EU uttrycker en oro kring heroin: ” det är oroande att uppskattningarna visar att det heroin som finns tillgängligt i Europa blir allt renare. I vissa länder där en ökad renhet har observerats har även dödsfallen på grund av överdoser ökat enligt nya data. Det är oklart om dessa ökningar har samband med varandra, men frågeställningen motiverar en forskningsinsats” och ”det finns risk för att heroinanvändningen ska få ett nytt uppsving. Tecknen på förändrad tillgång på heroin inkluderar upptäckt av laboratorier för heroinförädling i Europa – vilket man inte har sett tidigare – samt belägg för en anpassning av smuggellederna för heroin och av kriminella gruppers tillvägagångssätt.

Dödsfall

dod1

Vad det gäller de narkotikarelaterade dödsfallen skriver EU:

”Uppskattningen för EU för 2013 är minst 6 100 dödsfall. (…) Den genomsnittliga dödligheten på grund av överdos i EU uppskattades för 2013 till 16 dödsfall per miljon invånare i åldern 15–64 år. De nationella dödlighetstalen varierar kraftigt och påverkas av faktorer som utbredning av och mönster för narkotikaanvändning, särskilt injicering av droger och opioidanvändning, egenskaperna hos narkotikaanvändande populationer, tillgången på och renheten hos drogerna, rapporteringspraxis och behandlingsutbud. Andelar på över 40 dödsfall per miljon invånare rapporterades från sju länder. De största andelarna rapporterades från Estland (127 per miljon), Norge (70 per miljon) och Sverige (70 per miljon)”

”Generellt fortsätter överdos att vara den huvudsakliga dödsorsaken bland problemanvändare av droger, och mer än tre fjärdedelar av överdosoffren är pojkar eller män (78 procent). Det är ofta dödsfall hos mycket unga som är mest oroande, men endast 8 procent av de rapporterade dödsfallen på grund av överdos i Europa 2013 gällde personer under 25 år. Mellan 2006 och 2013 kan ett mönster observeras med ett minskande antal dödsfall på grund av överdos bland yngre narkotikaanvändare och ett ökande antal bland äldre användare.”.

Det här är sorgligt. Minst 6000 liv inom EU avslutades i förtid pga narkotikan, och särskilt gäller det överdoser som kunde ha undvikits. Och i debatten fokuseras det allt för mycket på ungdomar, trenden med allt fler och all mer ökande dödfall bland äldre individer verkar inte vara något som bekymrar intressenter på området. Det är anmärkningsvärt i sig.

Beträffande dödliga överdoser (särskilt kring opiater, användning av opiater i kombination med t ex bensodiazepiner) skriver EU: ” Det är fortfarande en utmaning för Europa att utarbeta effektiva svar för att minska dödsfallen på grund av överdos. Utvecklingen inom området innefattar införande av målinriktade strategier, tillhandahållande av naloxonprogram och preventionsinitiativ för riskgrupper. Vissa länder tillhandahåller, som en sedan länge etablerad praxis ”övervakade rum för narkotikakonsumtion”. Målet är att få kontakt med narkotikaanvändare som är svåra att nå och minska narkotikarelaterade skador, inklusive dödsfallen på grund av överdos”.

Sverige utmärker sig dels genom att inta en inte särskilt hedrande andraplats i dödsfallsligan. Vi har dessutom inga av de åtgärder som EU lyfter fram (även om det uttryckts önskemål från landsting i Stockholm och Skåne att börja med naloxon). Det är anmärkningsvärt och det beror på att vår narkotikapolitik varit inriktad på att sträva efter utopin det narkotikafria samhället i stället för en skademinskande politik. Våra politiker berömmer sig med att få tonåringar provar narkotika i Sverige och ser det som ett bevis för att vår narkotikapolitik är lyckad, senast idag uttrycker sig vår ansvarige minister Gabriel Wikström på det sättet i SvT.

Han menar dessutom att vi behöver mer kunskap om narkotikadödligheten, som att vi inte lärt oss hur det fungerar under de 50 år som vi haft en debatt om narkotikaproblematiken i Sverige… Gabriel Wikström saknar uppenbarligen den kunskapen, likaså hans sakkunniga på Socialdepartementet. Och för att ge sken av att göra något har tydligen Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta reda på det. Under tiden klarar Wikström inte ens av att svara på SvT-journalistens fråga om naloxon är bra och vore något för oss att införa. Den frågan ska en politiker som är engagerad, kunnig och empatisk inte behöva tänka mer än 0,5 sekunder på före denne svarar ja på.

Gabriel Wikström har förtjänstfullt markerat att kommuner inte ska kunna hindra fler sprutbyten i Sverige. Det använder han som typ enda svar i den länkade intervjun som ett exempel på vad han avser göra (när han väl genomför det han sagt) mot de akuta överdosdödsfallen. Det duger inte, och är inte särskilt verksamt om det inte kombineras med t ex de två åtgärder som EU nämner. Visst kan man nå individer genom sprutbyten för att på sikt eventuellt åstadkomma en missbruksfrihet, men för att få ner dödstalen behövs mer riktade åtgärder. Och för att lyckas med att få fler att nå missbruksfrihet behövs mycket mer omfattande åtgärder än en ny kontaktyta, både direkt genom mer och bättre behandling men även genom indirekta åtgärder som prevention, arbete mot stigmatisering och diskriminering med mera. Men i det som krävs brister Sverige, det har varit känt länge i ett antal utredningar, nu senast i den så kallade Missbruksutredningen.

Ingenting i dagens rapport är särskilt nytt. De negativa trenderna fortsätter. Och Sveriges politik har lett fram till en katastrofal andraplats i dödsfallsligan. I övrigt är det intressant att Folkhälsomyndigheten tar rollen som Bagdad-Bob och kommenterar EUs rapport med att Sverige följer trenden och att man inte vet vad narkotikadödsfallen i Sverige beror på.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

3 reaktion på “EUs rapport om läget o trender för narkotika”

  1. Folkhälsomyndighete: ”I Sverige är den narkotikarelaterade dödligheten relativt hög jämfört med flertalet europeiska länder, men vad detta beror på är i dagsläget oklart.”
    Uttalandet är helt klart en medveten lögn som antagligen beror på att dom inte vågar berätta den riktiga bakomliggande orsaken, svensk narkotikapolitik.
    Talespersonerna på Folkhälsomyndigheten sätter sina karriärer före sina uppdrag, om man tycker att deras uppdrag är att främja den svenska befolkningens hälsa.Det gör i alla fall jag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *