Svensk drogutveckling 2014

CAN presenterade i förra veckan sin senaste rapport om drogutvecklingen i Sverige. I inledningen av pressmeddelandet ges en bra sammanfattande bild då det konstateras att man tolkar utvecklingen positivt för allt utom narkotika. CAN skriver:

  • ”tycks (…) vara fler personer idag som har ett omfattande narkotikamissbruk jämfört med läget för 15 år sedan” (vilket är i linje med den rapport som Karolinska Institutet presenterade i våras om nya rekordsiffror för antalet individer med ett problematiskt narkotikabruk).
  • ”År 2013 var antalet avlidna det högsta någonsin; 589 personer.” (avseende narkotika)
  • ”Andelen skolungdomar som använt narkotika har varit relativt oförändrad under 2000-talet men inom gruppen som använt narkotika har andelen som använt i större omfattning (mer än 20 gånger) ökat.” (detta trots att CAN mäter skolungdomars droganvändning genom klassrumsundersökningar, vilket säkerligen underskattar problematiken)

Med fokus på alkohol och narkotika är detta hur svensk drogutveckling kan sammanfattas. Det är ingen munter läsning, och det borde mana till eftertanke hos såväl politiker som förebyggare som behandlare.

Alkohol

Den totala alkoholkonsumtionen var 2001 8,8 liter (per person över 15 år), 2013 var den 9,9 liter. Kvinnors konsumtion fortsätter att närma sig männens och var 45% av männens 2012 jämfört med 34% år 1990. Ungdomars alkoholkonsumtion minskar en aning, I åk 2 på gymnasiet var genomsnittskonsumtionen för pojkar 4,3 liter ren alkohol 2014 och flickornas 2,7 liter. Andelen skolungdomar i åk 9 som inte druckit alkohol de senaste 12 månaderna var för pojkar 54% år 2013 och 48% år 2014 och för flickor 48% 2013 och 44% år 2014. För gymnasiet åk 2 är motsvarande siffror för pojkar 24% år 2014 och för flickor 17%.

Antalet individer med problematisk alkoholkonsumtion uppskattades 2014 till 285 000 män och 161 000 kvinnor, totalt 446 000 individer. Antalet alkoholrelaterade slutenvårdstillfällen ökade från 37 000 år 1998 till 55 400 år 2013. Antalet avlidna motorfordonsförare med alkoholnivå motsvarande grovt rattfylleri har minskat från 40 år 2006 till 19 år 2013. Den alkoholrelaterade dödligheten har dock i stort sett minskat kraftigt sedan 1970-talet, 1979 rapporterades ca 2300 alkoholrelaterade dödsfall jämfört med 1801 år 2013. I rapporten redovisas en skattning av antalet år som förlorats i för tidig död och sjukdom till följd av alkoholkonsumtion, under år 2010 uppgick dessa till 84 000 (någon senare siffra finns inte).

Narkotika

2

För narkotika fortsätter den utveckling som kan betecknas som negativ (givet samhällets mål). Ovanstående bild ger en bra bild av utvecklingen. En annan faktor som beskriver utvecklingen är priset på narkotika. Priserna på narkotika är historiskt låga trots stora mängder beslag, vilket CAN tolkar som att vi har en hög narkotikatillgänglighet. Nedanstående bild visar utvecklingen för några droger:

3

CAN konstaterar även att utbudet breddats genom de nya syntetiska drogerna (nätdroger).

CAN redovisar även studier av narkotikaanvändning. Folkhälsomyndigheten har gjort nationella undersökningar sedan 2004. I den senaste undersökningen framgår att bland gruppen 16-84 år uppgav 2,3% att de använt cannabis det senaste året. STAD:s undersökning 2013 redovisar att i gruppen 17-84 år har 3,1% använt narkotika det senaste året. 12% uppger år 2013 i FoHM:s studie att de minst någon gång använt cannabis (ca 900 000 individer).

Vad det gäller ungdomar konstaterar CAN att de låga nivåerna under 1980-talet var ett undantag sett i ett 45-årigt tidsperspektiv (motsvarar ungefär den tid som kriget mot narkotika pågått). Ungdomars narkotikaanvändning, enligt skolundersökningar, ökade under 90-talet och ligger sedan dess relativt oförändrat, andelen som använt narkotika 20 gånger eller fler fortsätter dock att öka. År 2013 uppgav 7% av eleverna i åk 9 att de använt narkotika det senaste året, motsvarande siffra för gymnasiet åk 2 är 12%. Den vanligaste drogen är cannabis (60-70% av de som använt narkotika) följt av nätdroger (rökmixar), illegal läkemedelsanvändning respektive amfetamin.

Vidare konstaterar CAN att beträffande antalet problematiska användare (personer med ett missbruk eller beroende) är läget idag sannolikt sämre än för fem eller tio år sedan och att andelen unga (under 30 år) ökar. I STAD:s undersökning 2013 redovisas antalet problematiska narkotikaanvändare till ca 55 000 individer, enligt FHI var den siffran 29 500 år 2007. (Skillnaden antar jag bero på metod för studien och inte en faktisk utveckling även om det helt klart skett en kraftig ökning av antalet individer med narkotikaproblem sedan 2007). CAN redovisar även siffror för antalet nytillkomna vårdade för narkotikadiagnos, år 2013 var den siffran 6 800 individer. Det är en högre siffra än någonsin tidigare, vilket även det tyder på en ökad problematik. Av de som vårdats för narkotikadiagnos var 38% under 30 år enligt 2013 års siffror, även det en ökning. Slutenvården för narkotikadiagnos har tredubblats de senaste 25 åren.

Även för narkotika redovisas i rapporten en skattning av antalet år som förlorats i för tidig död och sjukdom till följd av narkotikaanvändning, under år 2010 uppgick dessa till 40 000 (någon senare siffra finns inte). Som tidigare konstaterats i bloggen nåddes ett nytt rekord för antalet avlida i den senaste tillgängliga statistiken, 589 individer år 2013.

Dödsfallsutvecklingen framgår av nedanstående bild. Notera särskilt det stora antalet för tidigt avlida i den äldre kategorin, ett exempel på samhällets uppgivenhet, eller ett form av bevis för missbrukarvårdens misslyckande eller rent av ett bevis för en åldersdiskriminering med vårdfokus på yngre personer? Fast trots samhällets fokus, så som jag tolkar det, på yngre individer har antalet dödsfall för personer under 30 år ökat de senaste åren.

4

Övrigt

Sniffning/boffning: CAN konstaterar att den nedåtgående trenden efter år 2000 varit nedåtgående, ca 5% av ungdomarna i åk 9 respektive gymnasiets åk 2 anger att de sniffat/boffat någon gång.

Dopning: CAN menar att antalet individer i olika undersökningar som svarar att de har erfarenhet är för få för att de ska kunna dra några slutsatser om utvecklingen. Beslagsstatistiken har dock pekat uppåt under många år även om ökningen mattats av under de senaste åren. Jämfört med slutet av 90-talet ligger dock beslagen och antalet lagförda individer på en tredubbling numera.

Tobak: Rökningen visar på en fortsatt minskad användning, även om tidigare regerings mål om en halvering av 2002 års nivåer till 2014 inte nås.

Rapporten i sin helhet kan laddas ner på CANs hemsida via pressmeddelandet.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *