RNS och psykosen

23”En av tio cannabisrökare drabbas av PSYKOS” skriker RNS kampanj inom ramen för ”En narkotikafri skola” ut. Och ordet psykos är med versaler och i fetstil, det är precis som om man vill skrämmas med löpsedeln som skolor uppmanas skriva ut på färgglatt papper.

Och visst låter det otäckt, ”psykos”, men för den som är kunnig inom området skrämmer inte ordet på samma sätt som RNS önskar att våra skolungdomar ska skrämmas. En s k ”psykos” kan vara en hel del olika saker, från milda sinnesförändringar (som dessutom kan vara en positiv upplevelse, det skulle t ex jag kunna berätta om utifrån egen upplevelse) av t ex synintryck till ”schizofreniliknande-varianten” som är mer allvarligt. Ibland sammanblandas panikångest-attacker (som kan bero på en rad olika saker) med psykoser. Och i det sammanhanget är det nog det allra värsta att mytbildningen och det bristande drogförebyggande samtalet (av slaget skräckpropaganda som RNS bedriver) om vad psykoser är kan försätta mindre erfarna narkotikaanvändare i panik och förmodligen förvärra situationen i onödan.

En drogutlöst psykos behöver inte vara särskilt farliga eller allvarliga, och är relativt snabbt övergående, vilket framgår av wiki-länken ovan ”De har ofta god prognos, så länge som det inte finns en annan psykisk störning i bottnen.”. Så det finns inte skäl att skrika ut skrämselpropagandan på det sätt som RNS-kampanjen gör. Ibland kan dock drogutlösta psykoser vara lite mer allvarliga och kräva läkarvård, men även de psykoserna är alltså vanligtvis övergående om det inte finns en kompletterande komplicerande bild av psykisk ohälsa.

Kampanjen mot cannabis pågår även i IOGT-NTO och RNS propagandaorgan Drugnews, som låter Pelle Olsson skriva en ”vetenskaplig genomgång” av forskningen kring cannabis och psykoser, och det särskild tillstånd som kallas schizofreni. Som vanligt innehåller RNS och Drugnews artiklar ett problem, det är russinplockning som gäller, redogörelsen för området är vare sig nyanserad, heltäckande, aktuell eller trovärdig. Tyvärr.

Jag skriver tyvärr, för om man vill minska skadeverkningar av droger, vilket jag vill, så är det enligt forskningen viktigt att informationen uppfattas som nyanserad och trovärdig, och när avslöjanden om osaklig och ensidig/skrämselaktig information kommer till ungas kännedom blir tyvärr en av konsekvenserna att hela det förebyggande arbetet riskerar att undermineras. Ungdomar som skulle behöva nås av korrekt information får skäl att avfärda all information utifrån den problematik som jag nämner i inledningen av detta stycke. För hur trevligt cannabis än kan vara finns det dem som t ex p g a psykos-risken inte borde använda cannabis, med ett annat förfaringssätt och en mer ärlig redovisning av forskningen skulle vi kunna öka möjligheten att bedriva effektiv drogpreventivt arbete i skolorna. Men så gör vi inte, i stället ägnar vi oss åt skrämselpropaganda med fetstilade skräckord och dåligt redovisat forskningsläge.

Drugnews börjar lite svävande att prata om psykoser och schizofreni, och påståenden om att risken för ”återinsjuknande” är stor, inget av detta är specificerat eller källhänvisat, utan bör ses mer som allmän skrämselpropaganda (såvida inte den märkliga Arendt-redogörelsen är belägget, se nedan). Därefter hävdas att omkring 10% av cannabisanvändarna ”drabbas av” drogutlöst psykos, en av källorna är Johnson (referensen anges till 7 sidor, vilket är oseriöst och inte särskilt vetenskapligt sätt att ange referens, mer korrekt hade varit att ange sid 75 som hävdar att upp till 10% kan riskera att drabbas av drogutlöst psykos, dvs något helt annat än vad Pelle Olsson påstår. Det mest intressanta i sammanhanget är att i texten hävdas att det inte finns något som kallas haschpsykos/cannabispsykos).

I fallet med Thomas-referensen handlar det om att 14% angett ”unpleasant experiences, such as hearing voices, having fears of persecution, or worrying that someone was attempting to harm them”, vilket är lite märklig operationalisering av drogutlöst psykos och enligt mitt tycke inte särskilt god forskningsdesign. Den tredje referensen är Johns (PDF), som är märklig att ta med som referens då det inte är någon egen studie utan sammanställning av ett antal studier med varierande kvalitet (t ex studier där man inte ens kontrollerat/frågat/testat för om individerna använt andra droger än cannabis, varför de resultaten kan vara orsakade av en mängd andra droger, eller studier med ett tiotal tillfrågade individer osv).

Efter detta glider Olsson över till att skriva om cannabis och funktionella psykoser, dels börjar han inledningsvis med att hävda att dessa kan uppkomma flera år efter cannabisanvändningen, och som källa för det anges Ramström som för FHI sammanställt forskning om cannabis (på ett mycket diskutabelt sätt, i linje med russinplockningsmodellen och denna skrift har fått mycket kritik genom åren när den granskats, PDF s 31) där denne påstår detta utan att belägga det med någon referens i forskningen. Obelagda påståenden om cannabis skadeverkningar är inte särskilt seriöst, men uppenbarligen en väg som passar Olsson och RNS som kanske tycker att det låter lagom skrämmande för en oinsatt läsare.

Därefter följer ett långt avsnitt om den särskilda funktionella psykosen, schizofreni. Det har sedan länge varit ett omdiskuterat område inom cannabis skadepanorama, där det t ex så sent som i januari i år publicerades en vetenskaplig kommentar om osäkerheten kring sambandet av bl a en av de forskare som Olsson/Drugnews påstår stödjer det påstådda orsakssambandet, men det berättar så klart inte Olsson/Drugnews. Inte heller nämns någon av de flertalet studier (se källor i början av sid 51 i denna PDF) som påtalar att orsakssambanden är oklara och att cannabis på sin höjd är en av flera komponenter som kan ha betydelse i stället för den enda. Och det finns en hel del forskning som berör frågeställningen om vilket av de två som kommer först när såväl cannabisanvändning som schizofreni konstaterats, flera studier visar på möjligheten till en koppling åt båda hållen vilket t ex även nämns i denna artikels fulltext (över huvud taget ger denna artikel en mer nyanserad och översiktlig bild än Olssons text). Och inte minst intressant är forskning som visar på att patienter med schizofreni ”fungerar bättre” när de använder cannabis än om de inte gör det (ur några viktiga aspekter som verbalt och minne).

Till ovanstående kommer frågeställningen om cannabisanvändning utlöser latent psykos/schizofreni, där t ex en större metaanalys (där bl a flera av de studier som Olsson/Drugnews nämner ingår) konstaterar är sambandet tydligast kring att cannabis ökar risken för att utlösa en latent psykos/schizofreni snarare än ett eget direkt samband. Men eftersom vare sig Drugnews eller Pelle Olsson är seriösa nämns enbart forskning som stöder den egna ståndpunkten om att cannabis i sig skapar schizofreni, och förhoppningsvis inser dem som läser Drugnews text att sammanställningen är osaklig samt otillräcklig och därmed oseriös. I det sammanhanget är det värt att nämna att Olsson/Drugnews nämner en forskningsartikel av Arendt från 2005, men man avstår från att nämna dennes fördjupning (som kan ses som direkt motbevisande av det som påstås i sista stycket av Drugnews artikel), vilken publicerades 2008 där slutsatsen lyder:

Predisposition för både psykiska störningar i allmänhet och psykotiska störningar specifikt bidrar i lika hög grad till risken för senare behandling på grund av schizofreni och cannabisutlöst psykos. Cannabisutlöst psykos kan vara ett tidigt tecken på schizofreni snarare än en distinkt klinisk diagnos.

Ytterligare exempel på hur Olsson/Drugnews hanterar forskning är att när man skriver om Brisbane-studien och länkar till den forskningen kommenteras den med slutsatsen:

”Det ökar sannolikheten att just cannabis kan vara orsak till insjuknandet”

Läser man däremot artikeln ser man att den inleds med referenser och resonemang kring hur andra faktorer än cannabis spelar in för psykos-diagnoserna. Och när resultaten diskuteras förekommer ett långt stycke som berör problematiken kring tolkning av resultaten utifrån dels predisposition och dels ångestproblematik (där det förekom en sänkning i styrkan för sambandet), och behovet av mer forskning kring detta. Och i slutsatsen kommenteras en del av problematiken med tolkningarna med texten:

This study has also highlighted the complexity of the relationship between risk factors and mediating variables on psychosis-related outcomes, since those with early-onset psychotic symptoms were also likely to report early cannabis use.

Ingen av dessa reservationer nämns av Olsson/Drugnews.

Vidare finns det även forskare som ifrågasätter kopplingen mellan cannabis och schizofreni utifrån att när cannabisanvändning under en lång rad år visat en uppåtgående trend så visar samtidigt schizofreni-diagnoserna en nedåtgående trend, men det resonemanget får inte heller ”plats” i Olssons/Drugnews redogörelse.

Sammanfattningsvis. Kopplingen mellan cannabis och olika slags psykoser är omtvistad, det finns ett samband men det är oklart hur det ser ut och vad som påverkar vad. Med andra ord, det är ett komplext område. Och om man ska vara seriös och trovärdig kan man inte göra som RNS, Pelle Olsson och Drugnews har gjort, plocka ut russinen som stödjer den egna trosuppfattningen/önskemålet. Drogområdet är alldeles för komplicerat för det, och inte minst ungdomarna förtjänar en ärlig redogörelse för forskningsläget och inte forntidens skrämselpropaganda.

Update: Den 4/12-13 publicerades forskning om cannabis och schizofreni där åter igen slutsatsen är att cannabis inte är orsaken, utan däremot förklarar genetiken problematiken bättre.

Update2: Forskaren Amir Englund skriver på Nyheter24 Debatt om forskningsläget kring cannabis och psykossjukdomar som schizofreni.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

3 reaktion på “RNS och psykosen”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *