Missbruksutredningen: Det bidde inte ens en tummetott

Så kom den då till slut, presskonferensen med ansvariga ministern Maria Larsson som presenterar vilka propositioner som kommer att komma utifrån den omtalade och omfattande Missbruksutredningen med sina 70-talet förslag (SvD). Framför en handfull journalister presenterade Maria Larsson alla förslag som regeringen har för avsikt att lägga fram för riksdagen, och de var i stort sett inga alls för att sammanfatta, och inte ens Maria Larsson kunde på en direkt fråga svara på hur många av dessa förslag som kommer att genomföras…

Gerhard Larssons gedigna arbete med Missbruksutredningen, vilket jag ansåg vara alldeles för otillräckligt i sig men ändå en bra start på den omdaning av missbrukarvården som skulle behövas för att verkligen göra något åt det ökande och allvarliga missbruksproblem som vi ser framför oss, blev alltså i stort sett avfärdat, även om Maria Larsson tackade för att utredningen lärt henne att det finns något som kallas läkemedelsberoende och att ca 65 000 individer berörs av detta delproblem. Alltid något.


http://www.regeringen.se/content/1/c4/01/00/c9a389ae.swf

Maria Larsson inledde med att presentera den stora nyheten, det Stora Resultatet av Missbruksutredningen, nämligen att samarbete mellan kommuner och landstingen om missbrukarvården ska regleras i lag. Och det är säkert bra, men knappast det som problemområdet mest av allt behöver… Å andra sidan var ju ministern tvunget att presentera något, för så mycket mer blev det inte…

Efter att ha levererat denna nyhet gick sedan ministern vidare till att konstatera att någon förändrad huvudman skulle det inte bli. Gerhard Larsson hade förslagit en ny huvudman i stället för dagens kommuner, nämligen landstingen, dels för att nå den stora målgrupp som av olika anledningar inte nås av dagens missbrukarvård (enligt utredningen nås enbart 1 av 5 med behov av vård av dagens lösning), dels för att utjämna den situation med otillräcklig finansiering av missbrukarvården som ibland stället till problem idag. Men det förslaget mötte starkt motstånd, inte minst från kommunernas starka ”lobbygruppering” SKL (L står för landsting men det är mest för syns skull om man ska vara lite elak), men även från den del som trott att det skulle medföra att enbart läkemedelsassisterad behandling skulle bli resultatet av en sådan lösning, och resultatet ser vi idag. De två stora problemen som Gerhard Larsson ville lösa genom förändrat huvudmannaskap kvarstår alltså, eller snarare, negligeras alltså av en ointresserad minister.

Gerhard Larsson hade även ytterligare ett förslag för att förhindra att dagens situation där många upplever att de inte får tillräcklig och adekvat vård inom missbruksområdet fortskrider, och föreslog därför en lagstadgad vårdgaranti. Maria Larsson avfärdade detta förslag genom att hänvisa till att allt redan är bra inom missbruksområdet (trots ökat antal problematiska användare och ökade dödstal etc), helt i linje med den politiska synen på området, och att just nu, för tillfället, så sägs det från vårdleverantörerna att de redan uppfyller detta trots att det inte finns någon lag om det. Och eftersom det påstås att de som behöver vård får vård så behövs det alltså inte någon vårdgaranti/lag om detta, enligt Maria Larssons resonemang, så kan man också uttrycka sitt intresse för att värna om några av samhällets mest utsatta individer (dvs ett obefintligt intresse). Förhoppningsvis låter inte oppositionen Maria Larsson komma undan med denna bortförklaring.

Maria Larsson kunde dock inte värja sig från kritiken kring den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiatberoende beträffande dess tillgänglighet (det hade varit svårt inte minst med tanke på att den som oftast tog upp frågan med henne i riksdagen, riksdagsledamot William Petzäll, avled just till följd av problem med tillgängligheten till denna vårdform). Vad det gäller vårdgarantin för denna behandlingsform bortförklarade ministern det med att det fanns en kvalitetsaspekt på frågan avseende detta, vad hon menade med det valde hon dock att inte förklara och ingen av de närvarande journalisterna var tillräckligt insatta för att snappa upp det sveket (hej Drugnews).

Kring tillgänglighet för den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiatberoende blev det heller inga förslag utan ett uppdrag till Socialstyrelsen (SoS) att besöka landsting för att se till att det finns tillräcklig vård (sedan vad det innebär lämnas tydligen upp till SoS att avgöra). Enligt Maria Larsson behövde även uppföljningen av effekterna av denna behandling utvecklas, hon såg både positiva och negativa effekter. Det är lite märkligt att Maria Larsson anser att det behöver utredas vilka de positiva effekterna är, få behandlingsmetoder som denna har väl ett så starkt stöd i forskningen vad det gäller att behandlingen fungerar. Med andra ord var pratet om att utreda de positiva effekterna en dimridå för att det påstådda läckaget och dödsfallen ska studeras, KRIS kampanj mot substitutionsvården har med andra ord gjort intryck hos ministern. Men förhoppningsvis kommer SoS att förstå att ett sätt att motverka efterfrågan på ev läckage handlar om att öka tillgängligheten på vårdformen och upphöra med utskrivningar och liknande.

Vidare ville ministern utveckla kvaliteten inom HVB-hemmen (varför kvalitetskrav inte skulle omfatta kommuners öppenvård o dyl framgick inte, men man får väl anta att ministern inte tycker att den vårdform som är vanligast idag inte är så viktig att den håller en bra kvalitet) och ville att SoS skulle ”titta på” om det kunde ske via tillståndskrav eller auktorisation.

Även utredningens förslag om förändrad LVM-vård avfärdas. Utredarens förslag på kompetenshöjning inom missbrukarvården avfärdades mer eller mindre också, bl a genom att Maria Larsson hävdade att man redan gjorde så mycket inom området, bl a nämndes Trestads-projektet mot cannabis, Kunskap till Praktik/Riktlinjerna för missbruksvården, 3 Mkr till metoder för brukarmedverkan, landstingens nya krav på att arbeta förebyggande och så satsning på barn till missbrukare, där man kanske särskilt ska lägga märke till att Maria Larsson hävdade att särskilt de nya riktlinjerna betytt ”ofantligt mycket” för kunskapsutvecklingen. I anslutning till det kan nämnas att vad det gäller ett område som regeringen pekar ut som det stora problemområdet så lyfter detta ”ofantligt betydelsefulla” kunskapsprojekt upp att bästa behandlingsmetoden för cannabisproblem är avhållsamhet (imponerande kunskapsbaserad slutsats där!). Med andra ord, allt är bra, man gör redan det bästa även om Maria Larsson hävdade att mer kunskap behövdes.

Och med det avslutades presskonferensen och regeringens presentation av förslagen utifrån Missbruksutredningen. De få närvarande journalisterna var lika chockade som jag av hur Missbruksutredningen förflyttades från en byrålåda (där den samlat damm i en bra bit över 1,5 år) till en papperskorg, frågorna var relativt få och innehöll till stor del konstateranden kring att det bidde knappt ens en tumme och svaren var av slaget många ord och inget innehåll. Så kan det gå när det handlar om ett område där minst 1 000 000 människor är berörda men när det ändå inte finns någon som bryr sig.

UPDATE 16/2:

SvD Brännpunkt kommenterar idag några av landets ledande läkare och psykologer inom missbruksområdet regeringens förslag, och konstaterar såväl det uppenbara kring de uteblivna förslagen, men även att regeringens framställan tyder på okunnighet. Det är en hård kritik men rättvis, tur att det är några som engagerar sig och visar på regeringens svek mot missbrukarvården.

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

0 reaktion på “Missbruksutredningen: Det bidde inte ens en tummetott”

    1. Ja, jag var mer naiv och trodde att det skulle bli något bra av det hela. Men jag insåg rätt snabbt att jag skulle bli besviken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *