Dagens FHI: Vart går våra skattepengar?

Sprid gärna texten vidare genom att dela på din Facebook-sida mm!
- -

Jag har ibland skrivit om Folkhälsoinstitutet (FHI) och deras problematiska förhållningssätt till vetenskap. Och ibland har jag skrivit om ”Dagens FHI”. FHI har ett uppdrag som handlar om att de ska vara ”ett nationellt kunskapscentrum för effektiva metoder och strategier”, och inom missbruksområdet beskriver de sitt uppdrag enligt följande:

”Institutet ska som nationellt kunskapscentrum bland annat sammanställa och förmedla kunskap om metoder och strategier på ANDTS-området till kommuner, landsting, länsstyrelser och ideella/idéburna organisationer, samt stödja tillämpningen av förebyggande metoder och strategier.”

Och sedan följer, vilket är temat för dagens ”Dagens FHI” att man ska:

”fördela bidrag till särskilda utvecklingsprojekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak”.

40 miljoner ligger i potten för 2012. Så hur fördelar statens FHI våra skattemiljoner? Jag har kikat lite på det, vad är det då för utvecklingsprojekt som är så viktiga för att skattebetalare att finansiera via FHI?

Jo, dessa, FHIs projektbeskrivningar med min kommentar under varje:

1. Rökfria uteserveringar. Utbildning av lokala kampanjarbetare och stödinsatser för att stimulera och premiera rökfria uteserveringar. Informera om Tobakslagens krav för att rökning ska vara laglig på uteservering. Marknadsföring av rökfria uteserveringar. Uppstart 2012 med test på 57 orter. Bred satsning 2013 som följ upp 2014. Utvärdering med webbenkäter och regionala samlingar. 175 000 kr.

Min kommentar:  Jag har lite svårt att förstå vikten av att jaga rökare utomhus, men kanske är det värt 175K att staten ”kampanjar” om detta.

2. Tobaksfri skoltid i Dalarna, Målgruppen utökas till gymnasieskolan och metoden kommer även innefatta förstärkt tillsyn. Satsningen består av två delar; en förstärkt tillsyn av skolgårdar av tillsynsansvariga på länsstyrelsen och kommunerna och tobaksförebyggande arbete inom skolan som bygger på ”Dalarna förebygger tobak”. Samtliga kommuner i Dalarna är intresserade att delta. 350 000 kr.

Min kommentar: Jo, men det är väl bra om inte kidsen i Dalarna röker på skoltid. Jag bidrar gärna med lite skattekronor till någon som inspekterar skolgårdarna.

3. Romer mot droger. Internationell Romsk och Resande forum och Romené Nevimata startar 2012 COPE/Droger projekt i fyra stadsdelar i Stockholm . Ger föräldrarna verktyg att förstå, hantera sitt barns beteende, stärka föräldrarna i sitt föräldraskap, förbättrar samspelet i familjen. COPE/Droger riktar sig till romska föräldrar
med tonårsbarn. 500 000 kr.

Min kommentar: Jag har lite svårt att förstå varför romska barn ska särskiljas och ha ett särskilt halvmiljon projekt i förebyggande arbete. Är romerna så speciella, har romska föräldrar så mycket större problem än alla andra människor? Jag är kanske obildad om att så är fallet, men jag reagerar alltid negativt när man pekar ut en folkgrupp på detta vis.

4. Psykologer mot Tobak vill i samarbete med Ungdomsmottagningen på Internet (UMO) skapa ett Internet och SMS baserat tobaksavvänjningsprogram för ungdomar som bearbetas med hjälp av vår expertis och görs tillgängligt kostnadsfritt för alla ungdomar via www.umo.se. Programmet har utvecklats av Kræftens Bekæmpelse i
Danmark och är vetenskapligt utvärderat med mycket goda resultat mer än 12% rökfria. 756 000 kr.

Min kommentar: Ja, men det är väl utmärkt att man får hjälp att sluta röka via sms och internet. Då behövs inte hundratusentals kronor till övervakning av rökning på skolgårdar. Programmet finns redan i Danmark och byggs med en SMS-tjänst och websajt, jag har lite svårt att förstå utvecklingskostnaden på trekvarts miljon givet det.

5. KRIS Örebro/Sverige mot doping. Att sprida information om hur man upptäcker missbruket till kommuner, landsting, polis och gym. Samt hjälpa till att skapa en större samverkan med nämnda parter. 300 000 kr

Min kommentar: Stackars KRIS fick bara hälften av vad de sökt. Och det är lite märkligt att vid sidan av alla projekt som div organisationer håller på med så ska KRIS i Örebro ”hjälpa till” för 300 000 kr. Jag skulle lätt kunna göra samma sak för 200 000 kr. T o m 100 000 kr. Och KRIS begärde 640 000 kr.

6. Heby kommun/Tommy-modellen. Insatsen består i att utbilda personal som blir bra på att upptäcka barn i riskzon, ha en rutin för hur man fångar upp dessa elever samt att de följs under ett års tid. 58 500 kr.

Min kommentar: Okej, först nu tycker Heby kommun att personal ska kunna se barn som har problem, och på något sätt utöver befintlig verksamhet kostar detta 60 lax extra. Fast ett litet extra statsbidrag är så klart Heby kommun värd, för de 60 000 de får nu kan säkert kommunpamparna ta en extra dag ”konfererande” på årets utlandskonferensresa. Väl unt.

7. Gällivare kommun ANDT-förebyggande. Projektet kommer att fokusera på att bredda och fördjupa föräldrastödet med en föräldraportal på hemsidan, skolans förebyggande arbete och utveckla samarbetet mellan professionella samt med föreningsliv och näringsliv genom ex. gemensamma utbildningar och kurser. 500 000 kr.

Min kommentar: I Gällivare bor 18 500 människor. Det är klart att de ska ha en föräldraportal som en del i det förebyggande arbetet mot narkotika, och det är klart att näringslivet i Gällivare ska åka på kurs. Det är väldigt förebyggande. För 500 000 kan säkert några företagare i Gällivare åka på kurs om droger på Mallis. Jag kan hålla i den kursen (jag har inte haft semester sedan typ 2002 och då knarkade jag bort hela den resan, lovar att inte göra samma sak nu utan bara berätta anekdotiskt om senaste semestern. DET är väldigt förebyggande.

8. Länsstyrelsen Gävle. Skolelever kommer under våren 2012 erbjudas möjligheten att aktivt delta i en regionaltävling. Ungdomarna ska på sitt sätt och efter förmåga använda sig av utryckssätt som förmedlar budskapet i ANDT-strategin i populärversion. 250 000 kr.

Min kommentar: Varför varför varför ska vi lägga 250 000 kr på att skolbarn i Gävle-trakten ska lära sig regeringens ANDT-strategi? Visst, det är vackert när skolbarn i Nord-Korea sjunger om den store ledaren, men fungerar det på samma sätt om de sjunger om Maria Larsson? Vore det inte bättre att satsa pengar på en fungerande insats i drogprevention? Fast det kanske Gävleborgarna redan fått nån miljon till. Undrar för övrigt var man hittar evidensgrunden för denna tävling? Nord-Koreas vetenskapliga magasin, frågan är dock om det är peer-reviewed?

9. SAMBA. Projektet Dizza alkohol och andra droger förebygger och hindrar nyrekrytering till droger. Det bygger på erfarenheter som SAMBA fått i ett 3årigt antitobaksprojekt Dizza Tobak, med drygt 400 skolklasser och ungdomsgrupper involverade. Grundidén är att skapa ett sammanhang där målgruppen förändrar sin och andra ungas förhållningssätt till alkohol och droger. Det unika med projektet är att den drivs digitalt på nätet från unga
till unga. 500 000 kr.

Min kommentar: Jo men det är klart att SAMBA ska ha ett dizza alkohol och andra droger-projekt vid sidan av tobak. Om det är evidensbaserat som drogförebyggande projekt spelar ingen roll, vad är en halvmiljon hit eller dit? Huvudsaken är att vi kan visa att vi gör något. Och har vi tur samverkar SAMBA med skolans information. Eller, förresten, det spelar ingen roll – huvudsaken är att politiker kan räkna upp miljoner som går till något, vad som helst typ. Och under ”Droger” länkar Samba till FMN så det är säkert en bra verksamhet. Go go go!

10. Gävle kommun. Steg för steg mot ett narkotikafritt Gävle kommun. En lokal narkotikakommission kartlägger och analyserar narkotikafrågan i Gävle med ambitionen att få till stånd en narkotikapolitisk kraftsamling i Gävle kommun. Projektet syftar till att: • Samordna alla myndigheters och organisationers arbete i narkotikafrågor inom Gävle kommun med fokus på ungdomar och unga vuxna • Samordnade pågående kommunala verksamheter och projekt inom narkotikaområdet till en helhet • Starta nya och kompletterande insatser där sådana behövs • Säkerställa ett fortsatt effektivt och uthålligt arbete utifrån en ny narkotikahandlingsplan för Gävle kommun. 350 000 kr

Min kommentar: Gävle storsatsar. Ambitionen är det inget fel på, förutom det naiva och meningslösa ”drogfritt”, men man måste väl säga så för att killa etablissemanget under hakan. Problemet är bara att man har visat sig ha en tvivelaktig kunskapsnivå och tvivelaktig inställning till vetenskap inom området bland aktörer i Gävle. Så det är förmodligen 350K i sjön ändå.

11. Järfälla kommun + A non smoking generation. Tobaksfri skola 2.0 är ett utvecklingsprojekt från A Non Smoking Generation i samarbete med Järfälla kommun. m.fl. Projektet syftar till att ta fram en implementeringsmodell för Tobakslagens efterlevnad och tobaksförebyggande arbete i skolan. 539 000 kr.

Min kommentar. SJälvklart, en halv mille till barnen i Järfälla så att de inte börjar röka.

12. Norrbottens läns landsting. Idag används en webbaserad enkät vid hälsosamtal med 30-åringar. Genom att utveckla och anpassa hälsoenkäten så att den passar att användas på ungdomsmottagningarna så tror vi att vi därigenom skulle kunna erbjuda ungdomarna bättre stöd till livsstilsförändringar. Initialt skulle enkäten
provas på två större mottagningar, i Luleå och Piteå. 100 000 kr.

Min kommentar: 100K till att göra om en enkät till 30-åringar så den passar för 15-åringar? Jag gör det jobbet lätt för 75.000 kr. Sen säljer jag den till andra landsting. För det är ju dumt att samarbetsorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, arbetar med en sådan enkät, det är bättre att FHI pytsar ut 75K till mig då och då. Det ger administrationsjobb i Östersund också. Mycket bra.

13. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Ingen projektbeskrivning men rubrik Svensk drogprevention för en internationell publik. 150 000 kr.

Min kommentar: Jo men visst, RNS som jag skrivit så lite om kring deras vetenskapliga förhållningssätt, klart de ska ha 150 000 av våra skattepengar. Utan att ange projektbeskrivning. Etablissemanget ser om de sina! Go go go!

14. Tankesmedjan tobaksfakta. Syftet med informations och kunskapsutvecklingsprojektet är att öka allmänhetens inkl. ungas och beslutsfattares kunskaper om tobaksindustrin och dess arbetsmetoder. Dessutom bidra med aktiviteter i Sverige den 31 maj 2012, WHO:s tobaksfria dag vars tema är ”Stop tobacco industry´s interference”. 850 000 kr.

Min kommentar: Var det någon som märkte något den 31 maj? Inte jag iaf. Men det är klart att Tobaksfakta ska ha 850K till det ändå.

15. Västerbotten, länsstyrelsen. Skapa kommunikationsstrategi om det handslag som gjorts i kommunen och upprätta kontrakt mellan aktörerna polis, kommun, länsstyrelse, skola, fritidsgårdar och föreningsliv. Arbetet syns hos alla aktörer med logga för tobaksfri uppväxt. 300 000 kr.

Min kommentar: Jo, men visst. Att man i Västerbotten arbetar mot tobak måste ha en egen logga, och den måste kommuniceras till folket i länet. 300 000 till en PR-firma för framtagning av logga och fundera på hur man kan sprida den är ingenting, särskilt inte när den egna informationsavdelningen förmodligen är inkompetent. Det är dessutom bara skattepengar, dvs de måste göras av med så inte folk ropar på sänkt skatt…

16. Linköpings universitet. Forskningsstudie om alkohol- och tobaksbruk under graviditeten. Bland annat studeras orsaker till gravidas bruk samt metoder för att förebygga sådant bruk. 500 000 kr.

Min kommentar: Jo, men DETTA har det säkerligen inte forskats på internationellt. Och varför krökar och röker folk, det är viktigt att ta reda på. Och förebygga kröken och röken är viktigt. 500K är för lite, forskarna i Linköping borde ha minst 5 millar för detta banbrytande unika arbete! Men skattepengarna kanske tog slut.

17. Vita nykterhetsrörelsen. Under projekttiden kommer vi att genomföra utbildningsprogram i minst 50 kyrkor. 300 000 kr.

Min kommentar: Vita Nykter (bildat ur IOGT när homohatande pastor blev utesluten) behöver självfallet 300 000 kr för att se till att inte folket i 50 kyrkor (6000 kr per kyrka, snygg summa för den som vill åka runt och ”utbilda”, särskilt när de ligger tätt i vissa kommuner) börjar droga sig. Jag menar, folk och särskilt baaarnen i kyrkorna är en utsatt målgrupp i riskzonen för alkohol, tobak och narkotika. Viktigt och klokt prioriterat med våra skattepengar.

18. Vännäs kommun. Projektet syftar till att skapa en strategi som följer barnen & ungdomarna genom hela uppväxttiden för att uppnå de övergripande nationella målen för ANDT strategin. Bland annat startas dialogträffar för ungdomar och ett ungdomsråd. 500 000 kr.

Min kommentar: Det är klart att man ska ha dialogträffar för ungdomarna i Vännäs kommun. Men för en halv mille borde man väl kunna ordna dialogträffar med kaffe och bulle för alla 4 118 invånarna i Vännäs kommun (120 kr/inv, bulle o kaffe torde väl gå på ca 10 kr i självkostnadspris, det blir 12 möten för alla 0-99 år i Vännäs, t ex ett per år i 12 år eller ett per månad i ett år, snacka om drogförbyggarintensivt!).

19. BRÅ, Brå:s enhet för lokalt brottsförebyggande arbete ska sammanställa en idéskrift för lokala förebyggande aktörer om att arbeta praktiskt och lokalt för att minska antalet döda och skadade p.g.a. alkoholrelaterat våld. 390 000 kr.

Min kommentar: Klart vi ska arbeta för att minska antalet döda och skadade pga våld, borde gjorts tidigare dock.

20. Beroendecentrum Stockholm. Syftet är att undersöka om riskinterventionen baserad på metoden motiverande samtal påverkar riskfyllt injektionsbeteende. 100 000 kr.

Min kommentar: Om man med MI kan få någon att injicera säkrare? Helt klart värt 100 tusen för att undersöka det.

21. UNF (IOGTs ungdomsförbund). Projektet vill engagera, inkludera och förena barn och unga som växer upp i missbruksmiljö. En del barn i missbruksmiljöer får stöd i lokala stödgrupper, men det finns få kopplingar till unga i miljöer som är skyddsfaktorer. UNF har sedan 20 år tillbaka ordnat kamratstödsresor i syfte att stärka unga som vuxit upp i missbruksmiljö. Här kombineras samtal i mindre grupper med en utmanande aktivitet som stärker självförtroende och tillit. Denna resa vill vi erbjuda ungdomar i stödgrupper i våra tre pilotkommuner för att sedan
slussa in dem i UNF:s lokala verksamhet. 200 000 kr.

Min kommentar: UNF/IOGT gör faktiskt bra saker. Här borde de ha fått de 400 000 kr som de bad om, men det är klart, det är ju särskilt utsatta barn, och i konkurrens med att besöka 50 kyrkor och prata om droger så är det klart att barnen som UNF vill stötta med aktiviteter och resor drar det kortare strået. Prioritera är viktigt, och tänk på att många KD-are går i kyrkan!

22. Juni/IOGT. Medel för att utveckla en metod och material samt sammanställa erfarenheter för och tillsammans med skolor kring policyarbete. En handbok ska också tas fram och testas. 250 000 kr

MIn kommentar: Junis, organisationen före UNF som är före IOGT (från vaggan till graven) ska göra något kring en policy. Låter flummigt värre, men 250 000 kr är det förmodligen värt för staten att hålla IOGT på gott humör… det är en så god policy som någon….

23. Stockholms stad. Student är ett samverkansprojekt som drivs av citypolisen i Stockholm,  Stockholms stads tillståndsenhet, skatteverket och STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem) inom Stockholms läns landsting. Syftet med projektet är att tillsammans med eventbolag och krögare minska våldsbrott relaterade till alkoholkonsumtion på studentfester för gymnasiestudenter. Det syftar även till att på lång sikt skapa hållbara regler,
normer och värderingar för nyblivna krogbesökare inom restaurangmiljön. 400 000 kr.

Min kommentar: Färre våldsbrott på studentfesterna i år alltså? Det låter ju bra, hoppas att det blev det, FHI lär säkert släppa en rapport som visar på antalet våldsbrott i år jämfört med förra året och hur mycket man fick för de 400 laxarna. Eller så struntar man i det, det är ju bara skattepengar.

24. Somali Women in Sweden vill öka intresset för att motverka missbruket av Kat. 300 000 kr.

Min kommentar: Lobbyarbete bland somalier för 300 000 kr, säkert bra. Och kat är väl relativt avgränsat missbruk till just denna nationalitet så då är det väl bra att peka ut en grupp även om jag är motståndare mot sånt rent allmänt.

25. PRODIS. Att i samverkan med aktörerna i PRODIS finna former för att knyta ihop lokala och regionala antidopningsinsatser med idrottens nationella antidopningsarbete och regelverk. Att i samverkan med aktörerna i PRODIS utveckla en nationell märkning/certifiering av gym och idrottsföreningar. 4 060 000 kr.

Min kommentar: Doping är ett problem som många aktörer arbetar mot. Och KRIS i Örebro hjälper ju också till som synes ovan. Örebro slott finns också med bland bilderna som pryder PRODIS hemsida! Örebro tar fronten mot dopingen!

26. KRIS Örebro. KRIS MC, förankra och bredda verksamheten, samt söka lokala samarbetspartner. Färdigställa en motorcykel. Att etablera KRIS MC på minst en ort till. 400 000 kr.

Min kommentar: Stackars KRIS, man fick bara halva summan igen. Men det räcker nog till en fet MC. En fet bil har man ju sedan tidigare. Det ska löna sig att hålla med etablissemanget! Och nånstans, möjligtvis i Nord-Korea (se ovan) finns det en vetenskaplig utvärdering av att det är väääldigt förebyggande att åka hoj. Go KRIS, eller om man ska säga vrooom KRIS!

27. Karolinska institutet. Uppföljning av LUMA. 211 863 (ansökan var på 1 350 000).

Min kommentar: LUMA-projektet pågick intensivt. Det är klart det ska utvärderas, men antingen var ansökan märklig eller så ger inte FHI tillräckligt med pengar till något som definitivt ligger inom ramen för deras verksamhet… Fö övrigt älskar jag den tjänsteman som kom fram till att just ”863” var rätt belopp, weberianskt!

28. Storasyster mot droger/Tjejzonen. En projektledare anställs: Följande aktiviteter är planerade: Rekrytering av 30 volontärer (vi räknar med att 10 stannar från 2011) som vill bli Storasystrar kommer att ske under 2012. Utbildning av alla Storasystrar genom Tjejzonens ordinarie 2dagars volontärutbildning som fokuserar på samtalsmetodik och professionellt förhållningssätt, samt en utbildning steg 2. Information och marknadsföring av projektet för att värva tjejer. Matchning av Storasyster och Lillasyster. Tjejerna får besvara en enkel enkät där de får skatta sitt eget mående, välbefinnande före och efter. Systerparen träffas 2ggr/månad ca 12 tim varje gång. Relationen varar 1 år. 324 000 kr.

Min kommentar: 40 tjejer är storasystrar och ska verka ”avhållande” för 40 st lillasyster. ”Briljant plan Sickan” för att minska alkohol, narkotika, tobak och doping. Det är 8 100 kr per barn. Lysande idé av FHI att ge alla Sveriges ungdomar 8 000 kr om de lovar att inte knarka o bete sig dumt! Applåd åt våra tjänstemän i Östersund! Borde spridas internationellt och inte bara vara en idé som man jublar åt i fjällen runt Östersund.

29. Stora syster på nätet. En projektledare driver projektet på halvtid. Rekrytering av ca 30 volontärer(vi räknar med att 10 stannar från 2011). Utbildning av alla Chattsystrar genom Tjejzonens ordinarie 2dagars volontärutbildning som fokuserar på samtalsmetodik och professionellt förhållningssätt, samt 1 dags steg 2 utbildning. Information och
marknadsföring av projektet för att värva tjejer. Matchning av Lillasyster och Chattsyster. Systerparen träffas via chatten 1 tim/vecka. Lillasyster fyller i en enkät om sitt mående mm före och efter. Längden på relationen är max 1 år. Projektledaren läser varje chattlogg som Chattsystrarna skickar efter varje chatt och ger Chattsyster feedback. Kontinuerlig handledning av Storasystrar sköts av projektledare. 300 000 kr.

Min kommentar: Att rädda 40 barn via nätet är 24 000 kr billigare än irl. Länge leve www säger jag som skattebetalare! Tips till FHI inför kommande år, avslå storasyster irl och anställ ytterligare 40 storasystrar på www så sparar ni 24 000 av skattebetalarnas surt inarbetade penningar!

30. De glömda barnen i Göteborg. Genom Vara Vettig Vuxen kurser ge målgruppen ökad kunskap och förförståelse för att hantera problematiken kring De Glömda Barnen. Genom ”Ögonöppnarseminarier” öka kunskapen om De Glömda Barnens situation. Genom att erbjuda stödgruppsledare, som arbetar med utsatta barn, fördjupningsdagar bidra med påfyllnad och kraft. I samverkan med det regionala nätverket önskar vi också erbjuda en vidare fördjupningsdag/steg 2, inom området för att möjliggöra för utveckling och nytänk. Genom att skapa en hemsida/portal, med länkar till olika stödgrupper för barn hoppas vi informera allmänheten om vilka verksamheter som finns och nå barnen på ett effektivare sätt. Genom att rikta mer fokus mot politikerna kunna engagera fler kring De Glömda Barnen. 200 000 kr.

Min kommentar: De glömda barnen i Göteborg ville ha drygt 400K i bidrag, FHI glömde bort hälften av det. Stackars barn. Och jajamensan, IOGT är inblandat även i detta!

31. Verdandi (arbetarrörelsens motsvarighet till IOGT, totalt okända men ändå). Mål: Verka för minskad droghantering/brottslighet i Tensta/Rinkeby. Via nätverksarbete med många olika aktörer störa droghanteringen. Få samordnad verksamhet där vi har uppsikt i områdena från morgon till kväll. 300 000 kr.

Min kommentar: Ambitiöst projekt i utsatt område som behöver mer stöd, men alltid något!

32. Umeå universitet. Skolledarnas prioriteringar av tobaksförebyggande insatser i skolan; t ex hur tobak tas upp under lektionstid, efterlevnaden av rökfria skolgårdar och synen på vuxnas tobaksbruk under skoltiden påverkar i förlängningen ungas inställning i tobaksfrågor. Att få aktuell kunskap om hur skolledare ser på detta, sitt uppdrag och sin egen roll och möjlighet samt hur arbetet mot tobak i skolan kan utvecklas är i fokus för detta projekt som är en kvalitativ forskningsstudie som genomförs med hjälp av individuella djupintervjuer. 271 476 kr.

Min kommentar: Forskning är bra!

33. IOGT. Projektet “För-packad. Om marknadsföring av alkohol” ska visa hur alkoholreklamen medverkar till att skapa den alko-norm som växer sig allt starkare. En norm där alkoholen tar stor plats i vår vardag, från arbete till idrott. Projektet ska öka kunskapen bland såväl medlemmar i IOGT-NTO rörelsen som politiker och därigenom bidra till att dessa agerar i frågan och att färre barn och ungdomar utsätts för marknadsföring av alkohol. 200 000 kr.

Min kommentar: IOGT brukar försvara sina spelompengar-aktiviteter (beroendeframkallande nätspel mm) med att det är deras inkomst källa för deras lobbyarbete. Här fick de 200K ytterligare till det… Självfallet ska de som håller uppe maktens strukturer belönas så att IOGT kan bedriva lobbyarbete, ge ut Drugnews etc etc.

34. Krogar mot knark. Under 2012 kommer fokus vara att avsluta utvärderingen av de narkotikaförebyggande insatserna i krogmiljön. Flera studier kommer att slutföras och utvärderingen av Krogar mot Knark kommer att presenteras i rapporter och artiklar, samt i en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet. 300 000 kr.

MIn kommentar: Det är bra att det forskar på om dessa insatser där det i sin tur satsas en massa skattepengar gör nytta eller inte, sedan gäller det bara att följa resultatet av utvärderingarna… Frågan är om någon vet om det görs… Jag tror inte det.

35. Gävleborg, tobaksfri Duo. Projektet syftar till att kvalitetssäkra, samordna och implementera ett enhetligt införande av metoden TobaksFRl duo i Gävleborgs län med målsättningen att metoden används av samtliga kommuner i länet. Följande planeras för 2012: Fortsatt förankringsarbete Fortsatt spridningsarbete Fortsatt implementeringsstöd Genomföra nätverksträffar Stöd vid bildande av lokala arbetsgrupper. Utbildningsinsatser på lokal och regional nivå Utveckla checklista och utvärderingsstöd Delta vid seminarier Dokumentation och uppföljning Projektutvärdering Slutrapport. 700 000 kr.

Min kommentar: Gävleborg är framåt, här mindre rökning (ev) för 700K.

36. Psykologer mot tobak. Denna ansökan syftar till att bidra till en kraftsamling i länen genom en landsomfattande utbildningsinsats riktad till personal inom skola, från skolår 5 och uppåt i Sveriges län och regioner. 378 820 kr

Min kommentar: Säkert jättebra, det måste det väl vara om man vet ner på 20-lappen hur mycket man behöver för projektet.

37. Turkiska kvinnoförbundet. Att nå flickor med etnisk minoritetsbakgrund som är utkastade hemifrån eller som rymt från sitt hem. 750 000 kr.

Min kommentar: Åter igen en insats riktad mot en grupp. Jag vet inte hur många av dessa flickor som dricker eller knarkar för mycket, men uppenbarligen är det så många att det är värt 750 000 att arbeta med att nå dem med ANDT-information.

38. CAN/Drugsmart. Syftet med projektet är att ge stöd till barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik samt att tillhandahålla verktyg för vuxna som i sitt arbete möter dessa barn. Projektmedlen för 2012 ska användas till en projektledare på heltid på CAN, teknisk anpassning för implementering av webbinterventionen samt marknadsföring. 845 500 kr.

Min kommentar: Drugsmart är säkart en bra satsning, och barn till missbrukare behöver stöd!

39. RIA i Karlskoga/Degerfors. Projektet är tänkt för den som är i åldern 15-24 år och känner att han eller hon kanske är ett ”glömt barn” eller befinner sig i någon form av utsatthet eller utanförskap, oavsett kön, etnicitet eller livshistoria. 500 000 kr.

Min kommentar: Jo, men visst ska kyrkornas RIA i lilla Karlskoga ha en halv mille till att stötta den som är utsatt. Hoppas det går bra!

40. Team 49/Triaden. Hösten 2012 kommer en ny årskull, genom 4trampen, påbörja sitt deltagande i Triaden. Samtidigt kommer första årets deltagare i de olika programmen, påbörja sitt deltagande i påföljande program. 631 500 kr.

Min kommentar: 4 347 elever i åk 4-9 i kommunerna Bromölla, Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona, Klippan, Kävlinge, Olofström, Ronneby och Sölvesborg ska, enligt hemsidan, bli så medvetna om vilka problem som kan uppstå om man håller på med brott eller droger, att de väljer att avstå. Som komplement till skolans verksamhet alltså. Och alla andra kampanjer. Klart det är värt 631 500 kr i år. Det är bara 145 kr per barn. Om det fungerar? Iiiingen som veeeeet. 631 500 kr på grund utanför Karlskrona, ungefär vad U 137 kostade i bärgning antar jag.

41. Stockholms blåbandungdom. ANT-bussen vänder sig främst till elever i åldrarna 10-16 år (årskurs 4-9) samt ungdomar i åldrarna 12-18 år i samband med olika festivaler och andra ungdomsevenemang. 150 000 kr.

MIn kommentar: Blåbandrörelsen är en kristen nykterhetsorganisation som konkurrerar med Vita nykter (se ovan) och IOGT (se ovan). Klart blåbandet ska vara på festivaler de också, värt minst 150 000 att det är konkurrens inom präktighetsrörelsen, förlåt, den idéburna rörelsen.

42. IOGT-NTO. Vit jul, syftet med Vit Jul är att belysa barns och ungdomars situation och behov i förhållande till vuxnas alkoholkonsumtion under julen. 200 000 kr

Min kommentar: Ännu en högvinst till IOGT, man skrapade dock bara fram 200 000 mot förväntade 950 000 kr, och Vit jul når ju många (nykterister) som trycker gilla på Facebook där man redan är igång med julförberedelserna. Om det blev en vitare jul för många barn trots dessa och andra organisationers pengar är det nog iiiingen som vet. Som vanligt. Å andra sidan vet ju inte många om det blir bättre av en skraplottsvinst från Miljonlotteriet heller.

43. Karolinska institutet. Risken för att ha blivit inlagd på sjukhus för vård av alkoholförgiftning i Stockholm har fördubblats bland unga män och tredubblats bland unga kvinnor. Även den öppna beroendevården har ökat starkt. För att underlätta det preventiva arbetet är det viktigt att ta reda på vilka dessa unga människor är och om vården hjälpt dem.

Min kommentar: Wut???!! Trots allt snack om förebyggande arbete och Blå bussar och sånt så ökar problematiken sägs det, hmmm. Bra att iaf någon försöker ta reda på hur saker och ting ligger till. Och vem undrar inte vilka det är som är så korkade att de får alkoholproblem trots alla projekt och alla öppenvårdsinsatser över landet, viktigt forskningsområde! För övrigt gissar jag att vården inte hjälpt dem, för lite kompetens bland de anställda… alla pengar går åt till MCs och tuffa bilar etc.

44. A Non Smoking Generation, IOGT-NTO/UNF, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Frivilligorganisationerna A Non Smoking Generation (NSG) , Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) har sedan 2008 fört diskussioner och drivit ett gemensamt utvecklingsarbete. Man har nu beslutat att organisationerna gemensamt (NSG, UNF, RNS) ska gå vidare i sin strävan och skapa en gemensam verksamhetsenhet/organisation, som i sin tur ska utveckla en verktygslåda med kunskapsbaserade metoder för ANT-förebyggande arbete. Verktygslådan ska sedan erbjudas regionala och kommunala aktörer som ett stöd i deras ANT-förebyggande arbete. 730 000 kr.

Min kommentar: Här är de ju igen (se ovan)! Regeringens kompisar i IOGT och RNS. Och här är RNS verktygslåda. Den har ett antal år på nacken nu, och nu får ännu fler barn ”rätt” information tack vara trekvarts miljon från statens FHI. Maria Larsson jublar!

45. KSAN. KSAN anser det som utomordentligt angeläget att fortsätta göra en kraftfull satsning för att öka motkraften för en ogynnsam utveckling av flickor/unga kvinnors hälsa och livsstil. KSAN avser i projektet Marknadsföring till flickor, fortsätta sprida erfarenheter av framgångsrikt och väldokumenterat arbete och arbeta för att öka kunskapsunderlaget och ta fram interaktiva drogförebyggande metoder för att motverka den aggressiva marknadsföringen av bl a tobaksprodukter, alkohol, legala och illegala läkemedel och dopingpreparat riktad till potentiella nya användargrupper flickor/unga kvinnor. 300 000 kr.

Min kommentar: Här är ju ännu en av regeringens kompisar! Klart de också ska ha 300 000 som tack för hjälpen! Och de är ju ”framgångsrika” och ”väldokumenterade”. Ska inte säga något om drogutvecklingen bland unga flickor… det vore elakt.

46. Nordens välfärdscenter. Nordic Studies on Alcohol and Drugs/Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift (NAD) utkommer som sakkunniggranskad tidskrift. Under år 2012 blir ena huvuduppgiften att ytterligare utveckla tidskriftens kvalitet och synbarhet. 280 000 kr.

Min kommentar: Det här jobbet sökte jag, det påminner väldigt mycket om en del av det mitt projekt Drogkompetens.se ville göra. Men sedan kom jag på att man inte kan leva i Helsingfors (där detta ligger) på det som blir kvar som lön från 280 000 kr i totalt bidrag. Men tanken är god (eftersom jag tänkte den före dessa (!!!!).

47. Narkotikapolisföreningen. Vi kommer att i projektet ”Ställ upp mot dopning och våld” genomföra i de utvalda kommunerna följande utbildningsinsatser: En första utbildnings och planeringsomgång för Kommunens nyckelaktörer dvs. Folkhälsosamordnare, drogsamordnare, representanter för gym som vill medverka i antidopningsarbetet, skola, sjukvård, idrottsrörelsen, socialtjänsten, barn och fritid, polis mm. Därefter genomförs specialdesignade utbildningar riktade till de olika grupperna. 900 000 kr

Min kommentar. Mer arbete mot doping! Och Narkotikapolisföreningen har jag skrivit om nyligen. Hoppas hoppas hoppas att de har mer koll på dopingpreparat än narkotika, annars blir den där dyra utbildningen för miljonen inte särskilt vettigt investerade skattepengar.

48. KSAN. KSAN vill vidareutveckla det nationella/internationella nätverket för tjejgruppsledare BellaNet/BellaNet International som ett hållbart, långsiktigt verktyg i det genderspecifika drogförebyggande arbetet såväl lokalt, nationellt som internationellt för att stimulera, stärka och vidareutveckla tjejgruppsarbetet. 600 000 kr.

Min kommentar: KSAN igen, se 45. Bella är inte en storasyster alltså (se ovan). Men tjejer får allt för lite stöd inom missbruksområdet så hejja hejja!

49. Svenskar och Invandrare Mot Narkotika, SIMON. Huvudmålet för projektet är att utveckla en väl fungerande metod för återkommande drog och kulturupplysning på SFI-utbildningar, för ensamkommande flyktingbarn samt invandrarföreningar. 300 000 kr

Min kommentar: Kanske är Sveriges SIMON först i världen med att fundera över om invandrare behöver särskild metod än de vanliga evidensbaserade metoderna som fungerar i andra länder. Kanske är våra invandrare annorlunda. Jag vet inte. Men det är väl värt 300 000 att ta reda på det. Eller så är det bara ett sätt att få pengar för en av alla dessa organisationer som verkar inom ANDT-området… usch vad jag är elak….

50. Lunds universitet. Framtagande av evidensbaserat alkoholutbildningsprogram för riskfylld alkoholkonsumtion inom kirurgin i Skandinavien. 874 156 kr.

Min kommentar: Jajamensan.

51. KRIS. Syftet med projektet är att genomföra en kartläggning av det illegala bruket av Subetex och Metadon (SoM-missbruk) i Stockholmsområdet, och dess konsekvenser för anhöriga, såsom barn, partners, föräldrar och andra närstående, dvs, att skapa en informations- och kunskapsförmedling som lyfter upp denna problematik på samhällsagendan. Samt att genom en beskrivning av problemets art och omfattning bidra till att utveckla åtgärder som minimerar konsekvenserna. 500 000 kr.

Min kommentar. Jo men visst. KRIS. En halv mille till. Och de har ju såååååå stoooor trovärdighet inom området. Och vad är det som säger att KRIS har kompetensen till en vetenskaplig kartläggning, särskilt när det pågår vetenskaplig forskning inom området… (Malmö Högskola, Björn Johnson m fl). Eller det vetenskapliga spelar nog ingen roll, huvudsaken är väl att KRIS drar in en halvmille till. Och dessutom kanske kan påverka samhällsdebatten i deras fördomsfulla och ovetenskapliga inriktning. Allt med stöd av FHI som inte bryr sig om kvalitet eller kunskap…

52. KRIS. Kvalitetssäkra den lokala föreningsverksamhetens framtid genom ökad medlemsrekrytering samt att integrera den somaliska KRIS verksamheten ännu mer i huvudföreningen och därifrån rikta verksamhet och aktiviteter till andra områden där det befinner sig många somalier. 375 000 kr.

Min kommentar: Så KRIS har en somalisk avdelning. Jomenvisst, då blir det 375 000 kr extra till etniskt utpekad problemgrupp. Klirr i kassan, jajamensan.

53. Gävleborg Länsstyrelsen. Projektet handlar om att öka medvetenheten om hur viktigt utbudet av alkoholfria drycker är. 120 000 kr

Min kommentar: Jo, klart staten ska betala för marknadsföringen av dryckproducenters drycker! Hade ingen aning om att statliga skattemedel får gå till gynnandet av privata företag som producerar drycker.

54. Kristianstad kommun. Uppsökande narkotikateamet riktar sig till ungdomar (14-18 år) och unga vuxna (18-25 år) med ett riskbruk av narkotika eller på väg in i ett riskbruk. Syftet är att upptäcka de unga tidigt i experimenterandet med droger.  Grunden är att de två professionella ska arbeta aktivt uppsökande med målgruppen, d v s vara tillgängliga när ungdomarna behöver det och närvara på de platser där de finns. Motivationsarbete ska ge ungdomar möjlighet att använda de resurser som finns i kommunen. För de yngre ungdomarna poängteras arbetet med nätverket, föräldrar, skola, fritid. Projektet ska agera snabbt och “täta till” kring dessa ungdomar. 889 000 kr.

Min kommentar: Rätt lovvärt projekt med lite tänkande åt rätt håll. Tror inte det räcker till, men det kan nog inte skada allt för mycket heller…

55. Karolinska institutet. Ansökan avser bidrag för fortsatt utveckling av kodningslaboratoriet för motiverande samtal, MIC Lab. I Sverige införs MI på bred front på initiativ av regeringen, som med hjälp av bl.a. Statens Folkhälsoinstitut. 600 000 kr.

Min kommentar: Internationellt har man konstaterat att MI kanske inte är särskilt bra instrument för området, om man vill ha bestående effekt. Självklart ska Sverige då satsa på det. Och så undrar vi alla varför våra problem ökar… Jaja…. Men visst, 600 000 är inte så mycket pengar och det är ju bara skattebetalarnas pengar så kör på….

56. Psykologer mot tobak. Projektet riktar sig till tandvården för att stärka det tobaksförebyggande arbetet bland barn och unga men även vuxna, genom att sprida den evidensbaserade metoden Tobaksfri Duo. 179 500 kr.

Min kommentar: Oj, Duo igen (se Gävleborg). Smart drag av psykologer mot tobak att haka på!

57. SMART. Inspirationsdag – även med externa föreläsare från Gbg respektive Uppsala univ. Tema: självkänsla, självförtroende, positiv förstärkning i skolan. Mest för skolsköterskor. Fortsatt arbete med vuxen, ungdoms och seniorråden Skicka ungdomar till den nationella ungdomskonferensen Stort, attraktivt skolavslutningsevent. Följa den moderna forskningen Arbeta för en framgångsrik utvärdering. 702 000 kr.

Min kommentar: Regeringens kompisar i SMART (kolla bilden längst ner till höger) utbildar skolsköterskor och ordnar en ungdomskonferens, och följer forskningen! Fantastiskt! Värt 700 000 som drogförebyggande projekt? Kanske det kanske…

58. Fobis. Genom projektet skall man kunna minska användningen av tobak samt öka medvetenhet om tobaks skadliga inverkan för hälsa och ekonomi. 100 000 kr.

Min kommentar: Säkert jättebra projekt. Tyvärr fungerar inte hemsidan fn. Men men, man kan inte kräva så mycket för 100 lax.

59. Maria Ungdom, Karolinska institutet. Projektet består av fyra arbetspaket, som avser kartlägga följande frågor: a. Huruvida exponering för mammas och/eller pappas rökning före födelsen innebär för barnet en ökad risk att i framtid bli vanerökare/tobaksberoende b. Vattenpipsrökning bland ungdomar: förekomst, riskfaktorer, riskbedömning och omgivande kultur c. Betydelsen av en skolpolicy för skolledning, elevers och deras föräldrars d Inställning mot rökning, passiv rökning, rökstopp och rökavvänjning bland personer med geografiskt och kulturellt ursprung i länder med hög prevalens av tobaksrökning. 1 036 000 kr

Min kommentar: Säkert har ingen någon annanstans i världen gjort likartad studie, jag menar, exponering för födelse är det nog bara svenskar som funderat över. Och betydelse av en policy mot droger har nog ingen funderat över förut heller. Sån tur att vi gör det för en mille!

60. CAN. Syftet med projektet är att utvärdera en internetbaserad satsning som CAN utvecklat och riktar sig till ungdomar i missbruksmiljö. satsningen erbjuds sedan 2010 via webbportalen Drugsmart. 600 000 kr.

Min kommentar: Jättebra att CAN tar reda på om deras projekt gör någon nytta. Frågan är hur 17 den utvärderingen kan kosta skattebetalare 600 000. Men men…

61. Tänk om! skapar opinion kring dubbelproblematiken och vänder sig både till målgruppen men också till Kriminalvård, Polis, Socialtjänst och andra myndigheter för att upplysa om kopplingarna. 500 000 kr

Min kommentar: Hederförtryck och narkotikaproblem är säkert ett viktigt projekt att arbeta med. Min fundering efter att ha kollat på hemsidan är att det verkar vara mer om det ena och mindre om ANDT, men hey, nånstans måste ju pengar till alla landets aktiviteter tas… Och det står på sidan att de utbildar socialtjänst etc inom missbruk. Mycket bra… kanske.

62. Fritidsforum. Utifrån redan igångsatta och nya verksamheterna få igång grupper som ökar vuxennärvaron på fritidsgårdarna. De lokala projektledarna utvecklar verksamheten tillsammans med ungdomar och vuxna. 562 500 kr.

Min kommentar: Fritidsgårdar är ju bra förebyggande verksamhet!

63. KSAN. KSAN avser med projektet belysa och föra ut kunskaper om vuxna och äldre kvinnors ändrade alkohol- och läkemedelskonsumtion från olika perspektiv och konsekvenser av den förändrade konsumtionen. 200 000 kr.

Min kommentar: KSAN igen! Regeringens kompis får ytterligare 200 000 kr, tja, varför inte…

64. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Projektet syftar till att öka kunskapen om de legala drogerna hos unga, lärare och vuxna, att öka medvetenheten om hur farliga de är och att farligheten inte alltid ligger i dess legala status. I dagsläget finns det ett litet antal personer som är kunniga på området, samtliga är baserade i Stockholm och klarar inte av efterfrågan på föreläsningar som finns ute i landet. 200 000 kr.

Min kommentar: Med tanke på att RNS har följt mig sedan 2010 och min bok om Nätdroger, Sveriges enda bok om dessa droger, kom ut 2011 så har ju RNS helt rätt i att de som är kunniga finns i Stockholm. RNS gillar inte mig vet jag sedan tidigare, men att de t o m måste ljuga i bidragsansökningar är ju lite väääl anmärkningsvärt. Å andra sidan, den som följt min blogg vet att RNS gärna manipulerar sanningen… Och FHI är ju här titt som tätt och har även de följt mig sedan 2010… kanske var det därför FHI sänkte bidraget från önskade 255 000….

65. Rädda Barnen i Staffanstorp. Kvinnliga och manliga romska coacher arbetar med romska barn/ungdomar. Romska ungdomar diskuterar frågor som handlar om livsstil, identitet, självkänsla, att kunna se sina egna möjligheter, att träna sig i handlingsberedskap, att stärkas i sin stolthet att vara romsk och att träna sig
i att avvisa kränkningar. 500 000 kr.

Min kommentar: Romerna igen. Uppenbarligen mycket problem i denna grupp eftersom FHI måste peka ut dem med två projekt mot narkotika- och alkohol-problem. Jag är som sagt var kanske för okunnig och håller kanske lite väl hårt på principen att det är onödigt att peka ut en grupp människor av viss härkomst som måste särskiljas i arbete mot narkotikaproblem.

66. Maria Ungdom/karolinska institutet. Ansökan gäller fortsatta projektmedel för Barngruppstudien en studie av effekter av stödgruppsverksamhet för barn från familjer med föräldraproblem som alkohol/ drogberoende, psykisk ohälsa, familjevåld eller skilsmässa. 900 000 kr.

Min kommentar: Det är bra att man arbetar med studier för att se om insatser har betydelse.

67. Länsstyrelsen i Stockholm. Alkohol- och tobakstillsynen ska utföras på ett rättssäkert och enhetligt sätt i hela landet. Det ska inte spela någon roll var man säljer tobak, man ska få samma bemötande av myndigheter överallt. Det är stor omsättning på tillsynspersonal och det är ett ensamt och utsatt yrke. För att skola in ny och vidareutveckla den befintliga personalen vill vi introducera en ny metod, kollegialt lärande. 300 000 kr

Min kommentar: Det är väl bra om Stockholm tar ledartröjan för att ta fram metoder. Jag trodde iofs att det kanske fungerande annorlunda.

68. Hassela i Skåne. Vi vill med detta projekt: Minska risken för ungdomarna att hamna i utanförskap och missbruk. Bidra till att minska kriminalitet, gängbildning och konflikter mellan invandrare och svenska ungdomar och utveckla metoder för att nå invandrarungdomar i ett tidigt skede med aktiviteter och gemenskap utan alkohol och droger. 375 000 kr

Min kommentar: Inte helt förtjust i att man problematiserar till särskilt en grupp av slaget ”invandrare”. Och jag är väl inte helt säker på att det är just Hassela-rörelsen som ska arbeta med detta…

69. RFSL. Hbt-personer utgör en riskgrupp för alkoholproblem. Trots detta saknas preventiva insatser och kunskap om gruppens alkoholkonsumtion i Sverige. Detta projekt syftar till att öka kunskapen om målgruppens alkoholvanor och minska gruppens utsatthet. 276 000 kr.

Min kommentar: HBTQ är som grupp särskilt utsatt, och det finns en kultur med droger av olika slag som är unik. Internationellt arbetar man mycket mer med denna grupp än i Sverige… men men. RFSL sökte 1 105 000 kr och fick 276 000 kr. Men det är klart, hade de fått mer kanske inte KRIS hade fått sin MC.

70. KRIS och Somaliland i Malmö. Khatmissbruket leder till utanförskap, arbetslöshet och sociala problem. De som lider av missbruk ska erbjudas metoder för att hantera och avsluta missbruket. Missbruk är själsligt, moraliskt och socialt utarmande och därför behöver missbrukarna bygga upp sig i igen. I första hand kommer arbetet ske i samarbete med KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället). 500 000 kr.

Min kommentar: Ytterligare en halv miljon till KRIS, och ännu ett utpekande, och än en gång Somalier och KHAT. Jaja.

71. MHF. Motormännens helnykterhetsförbund. Implementering av skyddsfaktorer via programmet PYPM, som utgår i sin pedagogik från den moderna hjärnforskningen, i målgruppen grundskoleelever via lärare och utbildningscoacher. En ökad kunskap i målgruppen kring alkohol, drogers och mediciners inverkan på våra kroppar och inte minst våra hjärnor. Hur vi skyddar oss själva och gör bra val för oss själva och andra. 285 000 kr.

Min kommentar: Jo, men det är klart att MHF ska arbeta med skolans drogförebyggande arbete. KLockrent, och bara 285 000 kr som kanske fungerar.

72. DHB. ”HYFF – för säkerhets skull” har döva och hörselskadade barn och ungdomar samt deras föräldrar som målgrupp. Målgruppen är en riskgrupp på många sätt, det visar flera undersökningar. 285 000 kr.

Min kommentar: Det är viktigt att arbeta med förebyggande arbete tvåspråkigt!

73. RF Unga Allergiker. KRÄV RÖKFRITT är ett rent ungdomsinitiativ som tidigare saknats i arbetet mot tobaksrökning trots den stora kapacitet vi besitter. 300 000 kr.

Min kommentar: Arbete mot tobak är säkert bra, och många projekt blir det. Frågan är om ”Kräv rökfritt” är rätt och evidensbaserat arbetssätt… det tror inte jag. Men varför arbeta med saker som fungerar när KRÄV RÖKFRITT kanske behöver 300 000 kr…

74. Krogar mot knark i Göteborg. Under 2012 är målet att introducera minst 15 nya kommuner i nätverket, initiera mera arbete mellan kommuner som geografiskt finns i samma region. 1 100 000 kr.

Min kommentar: Mycket pengar till ett projekt i Göteborg. Om det fungerar ANDT_förebyggande? Ingen som vet…. antar jag.

75. Maskrosbarn. “Vägen till den jag är” är en kombinerad lägerverksamhet och utbildning för ungdomar mellan 13-18 år som lever med en missbrukande och/eller psykiskt sjuk förälder – boende i hela Sverige. 520 000 kr.

Min kommentar: Ännu en verksamhet för barn till missbrukare. Bra att stödet är så intensivt.

76. IOGTs UNF. Tankesmedjan Fake Free ska vara ett kunskapscenter och en portal för kreativa alkoholförebyggande budskap/aktiviteter. Vi ska utbilda människor med kreativa och pedagogiska verktyg för att synliggöra alkoholnormen, belysa berusningsforskning för att få fler att hjälpa till att luckra upp alkoholnormen. 250 000 kr.

Min kommentar: Ännu ett IOGT-projekt, men kanske är det inte en helnykterhetsorganisation som ska arbeta med alkoholnormen…

77. CAN. Drogportalen.se är en partnerägd webbplats med syftet att fungera som en kunskapsbank om ANDT, öka tillgänglighet till aktuell och kvalitativ kunskap inom området och utgöra en samlingsplats för aktörer inom området. 300 000 kr

Min kommentar: Jag har skrivit tidigare om hur Drogportalen i vår twittrat ut en massa felaktiga och tvivelaktiga ”nyheter”, här är en stor del av förklaringen till hur de har råd med denna tramsverksamhet. Skattemedel = burn baby burn.

78. CAN. Minska unga vuxnas langning av tobak och alkohol. Projektet har ”bytt ägare”. Ansökan som kom från Stockholm länsstyrelse förra året fick höga poäng och ansågs vara ett mycket intressant projekt. Tyvärr har de haft problem med anställningar och kunde därför inte genomföra projektet. Medlen betalades tillbaka. Nu vill CAN göra ett försök med samma projekt. 750 000 kr.

Min kommentar: Säkert bra.

 

Sammanfattat: Miljonerna rullar. Och frågan är om det är särskilt vettiga projekt som vi finansierar gemensamt. Det finns skäl att vara tveksam som synes ovan. Men vem bryr sig?

Fotnot: Denna sammanställning hittade jag via en länk på Björn Johnsons Facebook-sida idag. Expressens Johannes Forssberg skrev också om det.

UPDATE: Mats R kom med en god idé att sammanställa lite. Här är några utvalda organisationers sammanlagda beviljade summa:

CAN 2 495 500 kr

KRIS 2 075 000 kr

IOGT-NTO-familjen 1 100 000 kr

RNS 350 000 kr

RNS samt IOGT-NTO 730 000 kr

KSAN 1 100 000 kr

UPDATE 13/9. Ekot granskar just nu denna miljonrullning, SvD kommenterar det hela på ledarplats med en mycket bra avslutning:

Redan för två år sedan visade Riksrevisionen att den sortens idéburna projekt inte har någon som helst bevisad effekt. Om våra pengar leder till mindre missbruk har ingen någon som helst aning om. Det är helt orimligt att skattepengar regelbundet skickas iväg till myndigheter utan uppföljning.

Och ja, det är helt orimligt, det är också helt orimligt att pengarna går till denna typ av verksamhet, KRIS totalt värdelösa propaganda-rapport om substitutionsbehandling.

Gillar du det du läst? Hjälp mig gärna genom att Swisha en liten summa till +46(0)723017517

och

Om du gillade texten - bidra gärna genom att sprida den!

10 reaktion på “Dagens FHI: Vart går våra skattepengar?”

 1. Shit vad tid/arbete du lagt ner på denna bloggning, tog ju nästan en halvtimme bara att läsa den.
  Det är jättebra arbetat av dig, en början till ett större medvetande bland människor om var pengarna går och hur dom används.

  Hade varit intressant om du hade sammanställt totalsumman för dom organisationer som fått mest pengar, annars är det lätt att man (som jag) försöker komma ihåg det mesta jag läst och därför knappt kommer ihåg nåt 1 minut senare, en sammanställning skulle göra att jag iallafall skulle komma ihåg varför jag blev så förbannad 🙂
  Vi som är intresserade av dessa frågor men är för lata för att hitta fakta själva tackar, bugar och bockar för det arbete du lägger ner på detta, för mig är det en ovärdelig hjälp.
  Ja, utan din blogg så hade jag inte ens varit engagerad i dessa frågor, och jag tar för givet att det finns många fler än jag som kan säga samma sak.

  1. Tack tack! Jag tror att vi behöver hitta mer vägar och forum för att diskutera vad sjutton som händer och inte händer inom detta område, och då är det oerhört kul att mina försök kan ge lite inspiration eller tankar på vägen! 🙂

 2. Imponerande sammanställning!

  Det verkar inte särskilt svårt att roffa åt sig pengar, om man nu skulle vilja dvs.

  1. Det är alldeles uppenbarligen så att det dels sker en hel del godtyckliga utbetalningar av bidrag, och det är helt klart så att det är bra business för vissa att vara aktiva inom området, och det är möjligt tack vare att politiker hellre vill visa upp hur mycket pengar man spenderar än vilka resultat pengarna man spenderar ger. Sorgligt.

 3. Undrar hur mycket research du gjort? Har du bara tagit den sammanfattande informationen för varje projekt och sedan ”tyckt till” utifrån den summariska sammanfattningen? Eller har du läst in dig på projektansökningarna?

  Sen tror jag också att det finns de som söker projektmedel för sökandets skull. En gång i tiden beredde jag projektansökningar, och det var ibland de som fick avslag som ringde och fullständigt dumförklarade mig, då jag inte förstod hur bra de var som person/organisation och hur illa det skulle gå utan pengarna de sökt… Men, att göra slutsatser utifrån så här kort info känns lite som att vara ute på hal is. Men det känns lite som en ”kul grej” från din sida med 🙂

  Sen måste jag bara få påpeka – Vännäs kommun har nästan 8500 invånare!

  1. Tack för din kommentar, alltid nice när du kommenterar, gillar att en chef inom socialtjänsten kommenterar de ämnen jag försöker debattera! Det är så sällan ni vågar ta till orda! Över huvud taget finns det ju knappt ingen debatt om dessa frågor.

   Att läsa i detalj är så klart inte möjligt på fritiden, då måste man vara anställd för att debattera svensk socialpolitik. Sammanfattningen hjälper och räcker till för att man ska kunna uttala sig om huvudinriktningen. Dessutom blir det ju onekligt tydligt att det i många fall handlar om bidrag till organisationer som står bakom den dåligt fungerande repressiva politiken, men som sitter i t ex ANDT-rådet osv, det är som synes väldigt mycket ”om du kliar min rygg kliar jag din” över det hela, den summariska sammanställningen räcker för att få fram den bilden.

   Bryter man ner det här och kikar på det faktum att Sverige satsar oerhörda summor på den här typen av ”förebyggande verksamheter” där det enligt min uppfattning saknas ett forskningsstöd på att en del insatser har ett förebyggande resultat, samtidigt som man undviker att prata om såväl insatser som politik som skulle ha direkt betydelse för prevention, parallellt med att man nedrustar missbrukarvårdsområdet men använder sig av dessa miljoner i propagandan för att ge sken av att man gör något. Då behöver det mycket mer kritik än ovanstående. Sedan har du så klart rätt i att en del av mina kommenterar är med ironi och i vissa fall kanske överdriven cynism i tonfallet, det behövs för att man ska orka med myndigheters och politikers dravel inom området.

   Dock, Vännäs har jag fel invånarantal för, normalt brukar det gå mycket snabbare att hitta kommunsiffror via Wikipedia, av någon anledning var tätortens siffra den som syntes först där för er. Nu blir det alltså bara kaffe och bulle i 6 av 12 år för hela kommunen, har man dock mer tid än jag har att lägga på debatten kan man nog få fram antalet unga i Vännäs och räkna ut hur länge de kan ha rådslag mm för summan. Har man ännu mer tid kikar man på hur det ser ut med skolans preventionsarbete i Vännäs, hur kommunen arbetar med sysselsättningsfrågor, hur nivån på försörjningsstöd ser ut, hur man arbetar med missbrukarvården för att att nämna några andra områden som man behöver studera för att få en helhetsbild av det förebyggande arbetet i kommunen. Tyvärr låter det sig inte göras, men en dröm vore om man kunde göra utökade studier av det slaget som ett komplement till den där Örebro-undersökningen av området som ligger ovan i menyraden. 🙂

  1. Ja, tyvärr slösas skattepengarna bort på detta sätt, och ges dessutom till dem som ”tycker rätt”, parallellt med att de verksamheter som verkligen skulle behöva mer pengar (t ex vård av dem som hamnat i missbruk och beroende) tvingas spara och/eller lägga ner.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *