• magnus.callmyr@gmail.com

Om skolornas preventionsmaterial ”Berusning på schemat”

Om skolornas preventionsmaterial ”Berusning på schemat”HEMSIDAN UNDER OMBYGGNAD (inkl städning bland gamla inlägg)


Artikel skriven 19/1 2011, lägger in den här eftersom jag vill spara den och inte vet var…

Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har i dagarna lanserat ett material för hur man arbetar med förebyggande verksamhet inom ANDT-området (alkohol, narkotika, doping, tobak) bland skolelever. Materialet, som heter ”Berusning på schemat”, ska fungera som stöd och inspiration för lärare. Det finns anledning att ta sig an materialet med viss skeptisk inställning, även om det innehåller en hel del goda rekommendationer och uppslag.

fhi2FHI skriver i presentationen av materialet att

”Men om unga människor känner till konsekvenserna för den egna hälsan av alkohol, narkotika, dopning och tobak har de större möjlighet att fatta egna välgrundade beslut kring sin livsstil. Därför är en hög kunskapsnivå i ANDT-frågor fortsatt viktig. Den är också viktig för att förstå bakgrunden till gällande lagar och regler, kunna värdera reklam och budskap i media samt att förstå och kritiskt kunna värdera budskap inom ungdomsgruppen”.

Som forskning visat, och som jag skrev om i förra veckan, är det ju inte så enkelt, och det samband som FHI skriver om i denna mening har inte bästa vetenskapligt stöd, det krävs mer än så för att nå framgång, vilket framgick i förra veckans artikel. FHI-materialet är inte i total samstämmighet med den senaste forskningen på området. Men FHIs material har även ett antal andra vetenskapliga brister, några exempel visas nedan. Frågeställningen om i vilken grad man kan lita på FHI infinner sig.

Även om materialet inte är uppställt eller innehåller delar som är i linje med den senaste forskningen finns det mycket matnyttiga tankar i materialet, det gäller bara att sålla. Det finns såväl goda tankar kring hur man ska tänka inför ett ANDT-arbete som goda uppslag till teman och frågeställningar.

Det mest problematiska med FHIs material är att FHI riktar kritik mot den så vanliga delen av det förebyggande arbetet, och som kommenterades på ett helt annat sätt i det kanadensiska materialet, att använda sig av tidigare missbrukare som en kommunikationskanal. Den kritik som FHI levererar visar sig ha mycket tveksam grund. Det är nog lite väl ”kreativ användning” av källor och vetenskaplig forskning i det avsnittet, och syftet med förvanskningen av forskningsresultaten kan man ifrågasätta.

Det är tidigt i materialet som det finns ett avsnitt om vilka insatser som har effekt. I strid med den kanadensiska metaanalysen menar FHI att det till och med kan ge motsatt effekt att använda sig av före detta missbrukare. Som grund för detta påstående anger man en forskningskälla som anges till Petrosino et al, länken finns inte med hos FHI men källan finns här (http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab002796.html).

I ursprungstexten visas att det handlar om unga brottslingar och ett behandlingsprogram som användes i USA som kallas Scared straight (det har sedan blivit tv-show i USA och som för övrigt TV4s program ”Inlåst” är en rip-off av). Vad ett amerikanskt misslyckat experiment inom kriminalvården från 1980-talet har med preventionsarbete bland svenska elever i svenska skolor att göra, och hur evidensen för kriminalitetsprogram kan överföras till skolelevsprevention kan man fråga sig.

Den andra källan som FHI har för detta påstående är en rapport från CAN, där det framgår att forskaren Kolitzus år 1985 undersökt effekterna av en dramafilm hos en skolklass i Hamburg med slutsatsen att filmen Christiane F inte verkade avskräckande, utan snarare blev en kick till att pröva droger. Man kan säga mycket om den filmen, men man kan också säga mycket om att basera slutsatser på ett litet urval utan kontrollgrupp etc.

Och kanske är det så att om man i början av 1980-talet trodde att den filmen var prevention, så har kanske arbetet med prevention gått framåt sedan dessa. Oavsett det är det är inte i linje med senaste vetenskapliga metoder att använda ett forskningsresultat på det sättet.. Däremot kan man ju anta att hur man beskriver en problematik är viktigt, och just Christiane F innehåller flera romantiska beskrivningar av drogmissbruk, romantik och prevention är dock två skilda saker.

Jag har ställt frågan till Jessica Johansson, utredare vid FHI och en av personerna bakom materialet. Hon håller med om att det är relevanta frågor kring såväl tolkning som användning av ovanstående vetenskapliga referenser. Men så säger hon ”Det är det bästa vi har”.

I handboken skrivs vidare

”Vi kan alltså inte dra slutsatsen att enstaka lektioner som leds av intresseföreningar har större möjligheter att påverka elevers beteende eller attityder än en engagerad lärare. Även om skolans lärare är bäst lämpade att ta hand om själva undervisningen kring ANDT, kan externa aktörer fylla en funktion.”

Det är ännu en faktor som går tvärtemot den forskning som finns i den nyligen presenterade metaanlysen, även om FHI har rätt, och skulle kunna dra längre gående slutsatser än så, i den första delen av meningen.

Man kan också fråga sig hur välbekant materialet är med forskningen utifrån den översiktliga fakta som finns om narkotika. Och de nya nätdrogerna som ständigt når en allt större omfattning (bara genom att titta på google-sökningarna till min hemsida kan man dra slutsatsen att intresset för de senaste preparaten är stort bland åtminstone ”internetanvändare”), de nämns inte alls i FHIs material.

Sammanfattningsvis, det material som presenterades igår skulle må bra av en uppdatering. Ambitionen är bra, delar är bra, men som helhet håller inte materialet måttet.

Om du gillade texten - DELA i stället för att gilla!
admin

Lämna ett meddelande